Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2767
Title: Дослiдження властивостей вiдвальних доменних шлакiв як сировини для виробництва в'яжучих речовин
Other Titles: Отвальные доменные шлаки как сырье для производства вяжущих веществ
Waste blast furnace slags as raw materials for the production of binders
Authors: Хоботова, Е. Б.
Ігнатенко, М. І.
Калюжна, Ю. С.
Ларін, В. І.
Хоботова, Э. Б
Игнатенко, М. И.
Калюжная, Ю. С.
Ларин, В. И.
Khobotova, E.
Ihnatenko, M.
Kaliuzhna, I.
Larin, V.
Keywords: відвальний доменний шлак;хімічний склад;аморфна фаза;природні радіонукліди;клас небезпеки;отвальный доменный шлак;химический состав;аморфная фаза;естественные радионуклиды;класс опасности;waste blast furnace slag;chemical composition;amorphous phase;natural radionuclides;hazard class
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Дослiдження властивостей вiдвальних доменних шлакiв як сировини для виробництва в'яжучих речовин / Хоботова Е. Б., Iгнатенко М. I., Калюжна Ю. С., Ларiн В. I. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.)та iн. - Харкiв, 2019. - Вип. 86, т. 1. - С. 55-65
Abstract: Обґрунтовано ресурсну цінність відвального доменного шлаку «Запоріжсталь». Рентге-нофазовий аналіз виявив такі мінерали: ранкініт, кварц, ґеленіт, бредигіт, окерманіт, псевдоволастоніт. Розрахований 50-ти % масовий вклад склоподібного компонента. Ви-значено III клас небезпеки шлаку. Гамма-спектрометричним методом визначено перший клас радіаційної небезпеки. Відвальний доменний шлак «Запоріжсталь» можна рекомендувати для виробництва портландцементу і шлакопортландцементу.
URI: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2767
ISSN: 2219-5548
DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2019.86.1.55
УДК: 504.064.4:658.567.1
Appears in Collections:Випуск 86

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08_V_2019.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.