Метод емпатії в аналізі та оцінюванні інвестиційних ризиків підприємств

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В умовах світової фінансової нестабільності посилилась роль соціально-психологічних факторів у прийнятті інвестиційних рішень і постає необхідність перегляду значення управління інвестиційними ризиками та оновлення існуючих методів оцінювання ризиків як з точки зору інвестора, держави, галузі, так і підприємств. Отже, оцінювання ризиків часто потрібно формувати та реалізовувати за принципом унікальності, відмінності тощо. Кожний ризик потребуватиме виявлення низки джерел, які не зустрічаються у виникненні інших видів ризиків. Саме тому метою статті є розробка та удосконалення методів аналізу та оцінювання інвестиційних ризиків, що потребують подальшого доопрацювання. На основі систематизації і проведення порівняльної характеристики існуючих на сьогодні методів оцінювання та аналізу ризиків, що застосовуються у сучасній економічній практиці здійснення інвестиційної діяльності, пропонується вдосконалити інструментарій аналізу й оцінювання ризиків шляхом включення методу емпатії, що надає можливість використовувати не лише економічні критерії оцінювання та аналізу, а й комбінацію суб’єктивних та об’єктивних когнітивних оцінок інвестора. Враховуючи умови, що впливають на сприйняття того, що один із інвестиційних ризиків виявиться нижчим або вищим у визначений період часу чи на визначеному етапі проведення інвестування, незалежно від профілю ризику, в статті пропонується розглядати «сприйняття ризику» як дві окремі складові: сприйняття ризику та сприйняття можливості ризику. Сприйняття можливості ризику є позитивним для інвестування, хоча одночасно має свої негативні наслідки для підприємства, що розвивається. Вплив цього можна виявити лише після визначення профілю ризику на тому етапі, коли підприємство має конкретні пропозиції та перспективи від залучення інвестицій. Сукупність факторів, що складають «профіль» ризику і вже неодноразово розглядалися в методиках оцінки ризику, доповнено новими складовими, такими як «терпимість» та «сприйняття» ризику, які стосовно до інвестиційного ризику раніше не застосовувались. Отже, запропонований метод емпатії для оцінювання та аналізу ризиків дозволяє врахувати вплив таких факторів, як сприйняття, толерантність, терпимість та привабливість ризику, що дозволить в кінцевому результаті сформувати чіткий і логічний профіль ризиків та зможе надати можливість з’ясувати, які з цих факторів мають найбільший, а які опосередкований вплив на прийняття рішення стосовно залучення інвестицій.

Опис

Ключові слова

емпатія, інвестиційний профіль, метод емпатії, інвестиційні ризики, аналіз та оцінювання, управління підприємствами, інвестиційний проєкт, empathy, investment profile, empathy method, investment risks, analysis and assessment, enterprise management, investment project

Бібліографічний опис

Амеліна, Н. К. Метод емпатії в аналізі та оцінюванні інвестиційних ризиків підприємств / Амеліна Н. К., Левіщенко О. С., Тарануха О. М. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (вiдп. ред.) та iн. ‒ Харкiв, 2022. ‒ Вип. 39. ‒ С. 22‒31.

Зібрання