ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Актуальність дослідження полягає у визначенні стратегічних напрямів розвитку транспорту України як найважливішого базового фактора стійкого й динамічного зростання економіки, посилення її позицій на внутрішній і міжнародній арені. Вирішення зазначених питань у статті досягається за допомогою аналізу стану транспортної галузі країни та розкриття переваг функціонування транспортних комплексів країн ближнього зарубіжжя.

Опис

Ключові слова

транспортна система, логістика, пасажироперевезення, вантажоперевезення, розвиток, перспективні заходи, транспортная система, логистика, пассажироперевозки, грузоперевозки, развитие, перспективные мероприятия, transport system, logistics, passenger transportation, cargo transportation, development, perspective measures

Бібліографічний опис

Філіпковська, Л. О.Удосконалення механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності на АТП / Л. О. Філіпковська, В. В. Муратов // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [ редкол.: Криворучко О. М. голов. ред. та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2017. – Вип. 29. – С. 69–85.

Зібрання