Побудова моделі корпоративної соціальної відповідальності підприємства

Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті в результаті аналізу існуючих моделей корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) підприємства набула подальшого розвитку модель КСВ підприємства, шляхом урахування пріоритетності її складових, що формується виходячи з характеру стратегії КСВ. Дану модель запропоновано розглядати у вигляді матриці, що складається: по вертикалі – з чотирьох видів відповідальності: економічної, правової, етичної та філантро-пічної; по горизонталі – з двох напрямів прояву цих складових: зовнішнього та внутрішньо-го. В основі матриці – економічна відповідальність, її внутрішній прояв полягає в отри-манні економічних вигід підприємством, а зовнішній – у задоволенні потреб споживачів. Внутрішня складова правової відповідальності полягає в оформленні та здійсненні трудових відносин відповідно до вимог законодавства, зовнішня – відповідно до вимог суспільства до здійснення діяльності, що не суперечить правовим нормам. Внутрішня спрямованість етичної відповідальності полягає в забезпеченні можливості реалізації прав персоналу, акціонерів та інших учасників корпоративних відносин, зовнішня – відповідно діяль-ності підприємства кодексу корпоративної поведінки. Філантропічна відповідальність полягає у спонуканні підприємства до здійснення соціально корисних дій, добровільної участі в соціальних програмах та ін. Матрична форма моделі дозволяє визначити охоплені й перспективні напрями КСВ підприємства, наочно відобразити співвідношення внутріш-нього і зовнішнього напрямів КСВ, виявити фактичний рівень КСВ і резерви її поліпшення в майбутньому, в межах кожної складової врахувати вплив фактора часу на розвиток КСВ і спостерігати за виконанням заходів, передбачених соціальною політикою, врахувати ха-рактер стратегії КСВ і специфіку діяльності підприємства. Для отримання описаних результатів були використані наступні методи дослідження: логіко-теоретичне узагальнення, абстрагування, порівняння, моделювання, формалізація, аналіз, синтез, дедукція, індукція та системний підхід. Запропоновані результати досліджень можуть бути використані працівниками підприємств, зацікавленими в ефективному розвитку корпоративної соціальної відповідальності.

Опис

Ключові слова

модель, корпоративна соціальна відповідальність, пріоритети, стратегія, підприємство, модель, корпоративная социальная ответственность, приоритеты, стратегия, предприятие, model, corporate social responsibility, priorities, strategy, enterprise

Бібліографічний опис

Левченко, О. П. Побудова моделi корпоративної соцiальної вiдповiдальностi пiдприємства / О. П. Левченко, Я. В. Догадайло // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: О. М. Криворучко (вiдп. ред.) та iн. – Харкiв, 2018. – Вип. 31. – С. 81–90.

Зібрання