ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті розглядаються основні методики оцінювання рівня екологічної безпеки підприємства. Метою дослідження є розробка методичних засад оцінювання рівня екологічної безпеки автотранспортного підприємства. Удосконалено методичні засади оцінювання екологічної безпеки АТП, що базуються на рівні безпеки базових бізнес-процесів АТП за чотирма складовими (інноваційній, техніко-технологічній, санітарно-гігієнічній і фінансово-економічній) з використанням узагальненої функції бажаності. На цій підставі підприємство може зіставляти бажання і можливості підприємства з реалізації екологічної безпеки різних бізнес-процесів. Запропоновані методичні засади дозволять провести комплексну оцінку екологічної безпеки викидів, скидів та відходів в єдиній безрозмірній шкалі, що дасть можливість здійснити порівняльний аналіз екологічної без-пеки різними бізнес-процесами одного підприємства або різних підприємств. Методичні засади щодо оцінювання рівня екологічної безпеки підприємства можуть застосовуватися для будь-яких підприємств і організацій. Запропонована методика дозволяє виявити проблемні місця в бізнес-процесах АТП та формувати в подальшому портфель необхідних інноваційних проектів у сфері зменшення забруднення навколишнього середовища від діяльності АТП.

Опис

Ключові слова

екологічна безпека, бізнес-процес, функція бажаності, індикативний аналіз, навколишнє середовище, критерії оцінювання, екологічні складові, модель оцінювання, экологическая безопасность, бизнес-процесс, функция желательности, индикативный анализ, окружающая среда, критерии оценки, экологические составляющие, модель оценки, ecological safety, business process, function of desirability, indicative analysis, environment, assessment criteria, ecological components, model of assessment

Бібліографічний опис

Федотова, І. В. Оцінювання рівня екологічної безпеки автотранспортного підприємства / І. В. Федотова// Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Криворучко О. М. голов. ред. та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2017. – Вип. 29. – С. 30–40.

Зібрання