УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА АТП

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Встановлено значення й розглянуто зміст поняття корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) підприємства. Проаналізовано підходи закордонних та вітчизняних вчених до визначення поняття КСВ. Сформульовано необхідні складові поняття «корпоративна соціальна відповідальність», що враховують вимоги сучасного економічного стану вітчизняних підприємств автомобільного транспорту. Розглянуто проблеми впровадження концепції соціальної відповідальності в Україні. Запропоновані основні складові механізму впровадження КСВ на підприємствах: функції, принципи, реалізація. Сформульовані етапи розроблення та налагодження механізму впровадження КСВ АТП. Зазначено необхідність відокремлення структури механізму впровадження КСВ на рівні реалізації для зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Запропоновано структуру механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності автотранспортного підприємства, що враховує пошук шляхів адаптації концепції соціально відповідального бізнесу до українських умов господарювання.

Опис

Ключові слова

корпоративна соціальна відповідальність, концепція КСВ, корпоративний егоїзм, корпоративний альтруїзм, стейкхолдери, соціальні програми, екологічний менеджмент, волонтерство, механізм впровадження корпоративної соціальної відповідальності, корпоративная социальная ответственность, концепция КСО, корпоративный эгоизм, корпоративный альтруизм, стейкхолдеры, социальные программы, экологический менеджмент, волонтерство, механизм внедрения корпоративной социальной ответственности, corporate social responsibility, the concept of CSR, corporate selfishness, corporate altruism, stakeholders, social programs, environmental management, volunteering, the mechanism of implementation of corporate social responsibility

Бібліографічний опис

Бочарова, Н. А. Удосконалення механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності на АТП / Н. А. Бочарова // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Криворучко О. М. голов. ред. та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2017. – Вип. 29. – С. 53–69.

Зібрання