Сталий розвиток як цільова функція сучасної парадигми економічного росту транспортного підприємства

Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування основних по¬ложень сучасної парадигми економічного росту транспортних підприємств, спрямованих на ефективну адаптацію їхньої господарської діяльності до умов зовнішнього середовища, що швидко змінюються, та розгляд сталого розвитку як її цільової функції. Для досягнення поставленої мети використано ряд сучасних загальнонаукових методів та прийомів до-слідження, а саме: абстрактно-логічний, включаючи аналіз і синтез, індукцію та дедук-цію; узагальнення – для здійснення огляду інформаційних джерел, уточнення сутності основних понять і категорій, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду; системного аналізу – з метою цілісного сприйняття об’єкта дослідження і комплексного аналізу зв’язків елементів у межах визначеної проблеми в цілому; проблемно-орієнтованого – для наукового обґрунтування стратегічних пріоритетів та їх організаційно-економічного аспекту; графічного – для унаочнення отриманих результатів. Сталий економічний розвиток підприємства визначається економічним розвитком (на який впливають рівень економічного зростання, якісні зміни, що здійснюються в підси-стемах підприємства) та економічною стійкістю (яка визначається економічною рівно-вагою, економічною адаптацією та економічною гнучкістю), досягнення яких, у свою чер-гу, забезпечується обсягом інвестиційних вкладень в інноваційні види продукції та техно-логії, а також рівнем менеджменту підприємства. Сталий розвиток транспортних під-приємств можливий шляхом розробки та реалізації стратегії економічного інноваційного розвитку на основі забезпечення оптимальних темпів економічного росту, за яких алго-ритм моделювання рівня досяжного росту використовується стосовно транспортних підприємств. Теоретичне обґрунтування основних положень сучасної парадигми економіч-ного росту транспортних підприємств, спрямованих на ефективну адаптацію їхньої гос-подарської діяльності до умов зовнішнього середовища, що швидко змінюються, та роз-гляд сталого розвитку як її цільової функції. Запропоновані в статті теоретичні виснов-ки, підходи і рекомендації можуть бути використані для розроблення сучасної парадигми економічного росту транспортного підприємства на засадах сталого розвитку.

Опис

Ключові слова

сталий розвиток, стратегія сталого розвитку, транспортне підприємство, парадигма, економічний ріст, модель сталого розвитку, sustainable development, strategy of sustainable development, model of sustainable development, transport enterprise, economic growth, paradigm

Бібліографічний опис

Кудрявцев, В. М. Сталий розвиток як цільова функція сучасної парадигми економічного росту транспортного підприємства / Кудрявцев В. М. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (вiдп. ред.) та iн. ‒ Харкiв, 2022. ‒ Вип. 39. ‒ С. 55‒67.

Зібрання