Еволюція інституту концесії як основи розвитку транспортної інфраструктури

Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Незважаючи на значну кількість дискусій щодо проблем інституту концесії, акцент в більшості випадків робиться на методичних і практичних аспектах цього питання. Це може створити потенційні проблеми в процесі розвитку механізму концесії в Україні. У статті розглядається теоретичне забезпечення питання концесії у сфері суспільно важливої інфраструктури, систематизована еволюція концесійного механізму в світовій практиці. Здійснено аналіз ЗУ «Про концесію», який розроблено відповідно до правової бази ЄС, що регулює питання державно-приватного партнерства. Визначено, що закон спрямований на спрощення процедури залучення до сфери державно-правового партнерства приватного капіталу іноземних і національних інвесторів. Наведено та проаналізовано основні позитивні нововведення ЗУ «Про концесію». Встановлено, що єдиного визначення поняття «концесія» на сьогодні в науковій літературі не існує, здійснено аналіз наявних підходів щодо його дефініції. На основі дослідження наукових робіт за тематикою концесії автор зробив висновок, що існує безліч її різновидів, наведена систематизація різноманітних видів концесії. Важливим є те, що концесії застосовуються не тільки у взаєминах бізнесу і держави, а й в середовищі організацій і фізичних осіб. До основних видів концесії належить комерційна концесія, франчайзинг, інфраструктурна концесія, надання права на ведення певного виду діяль¬ності, концесії з розроблення природних ресурсів, концесії у галузі надрокористування, концесія публічної служби. Здійснено аналіз основних умов концесійного договір (тобто умов, за яких сторони повинні досягти згоди, щоб такий договір вважався укладеним) Суспільно важливою інфраструктурою є комплекс підприємств і об’єктів, що забезпечують загальні умови для здійснення тієї чи іншої діяльності, необхідної для функціонування суспільства. У дослідженні розглянуто основні етапи процедури концесії в Україні. На останньому етапі дослідження автором надано визначення концесії у сфері суспільно важливої інфраструктури.

Опис

Ключові слова

концесія, концесійна угода, суспільно важлива інфраструктура, державно-приватне партнерство, концесійний договір, concession, concession agreement, socially significant infrastructure, public-private partnership, концессия, концессионное соглашение, общественно значимая инфраструктура, государственно-частное партнерство, концессионный договор

Бібліографічний опис

Дмитрієва, О. І. Еволюція інституту концесії як основи розвитку транспортної інфраструктури / О. І. Дмитрієва // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 36. – С. 23–40.

Зібрання