ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто основні підходи до формування стратегій управління персоналом підприємства, основна відмінність яких полягає у виборі місця стратегії управління персоналом відносно загальної стратегії підприємства. На основі методології структурного аналізу IDEF0 побудовано контекстну та декомпозиційні його діаграми. Удосконалено процес формування стратегії управління персоналом підприємства шляхом виділення та конкретизації основних його етапів та встановлено взаємозв’язок між ними. Принциповою його відмінністю є врахування стадії життєвого циклу бізнес-одиниці, залежно від якої стратегія управління персоналом формується як функціона-льна складова загальної стратегії підприємства; центральна самостійна функціональна стратегія; на основі узгодження загальної стратегії з наявними та необхідними кадро-вими ресурсами.

Опис

Ключові слова

стратегія управління персоналом, підходи до формування стратегій управління персоналом, структурний аналіз, enterprise personnel management strategy, as to the enterprise personnel management strategies formation, structural analysis

Бібліографічний опис

Водолажська, Т. О. Процес формування стратегій управління персоналом підприємства / Водолажська Т. О. // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Шинкаренко В. Г. [голов. ред.] та ін.]. ‒ Х. : ХНАДУ, 2012. ‒ Вип. 19. ‒ С. 26-37.

Зібрання