Корпоративне управління як основа формування стабільної системи менеджменту підприємства

Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Предметом роботи є система відносин щодо корпоративного управління в сучасних умовах господарювання українських корпорацій. Метою роботи є вивчення теоретико-методичних підходів та законодавчих актів щодо визначення ролі, сутності та специфічних особливостей корпоративного управління, аналіз основ класифікаційних ознак видів корпоративного управління з наведенням проблем їх адаптації до вітчизняних умов функціонування корпорацій. Методологічною основою проведення дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, законодавчі акти, праці вітчизняних і закордонних науковців з питань корпоративного управління. У ході дослідження були використані наступні методи: структурно-логічного аналізу – для побудови логіки та структури роботи; системного аналізу і синтезу – для дослідження сутності корпоративного управління; системного підходу – для розробки системно-цільового підходу до удосконалення системи корпоративного управління. У роботі запропоновано удосконалене визначення поняття «корпоративне управління». Досліджено різні моделі корпоративного управління, такі як англо-американська, західноєвропейська та японська. Встановлено, що специфіка їх використаннях у сучасних українських економічних реаліях залежить від їх сутнісне-змістовного навантаження, законодавчого регламентування, структури портфелю акцій, ефективного та обґрунтованого фінансування, формування ефективної системи механізмів. Проаналізовано ситуацію, пов’язану з формуванням сфери корпоративного управління в нашій країні, відзначено значну кількість проблем і неурегульованих питань, а також пропозиції щодо їх вирішення. Запропоновано елементи удосконалення засад корпоративного управління з переносом акцентів на задоволення інтересів акціонерів. Сферою застосування результатів дослідження є діяльність українських корпорацій. Результати дослідження можуть бути використані також акціонерами, фінансовими структурами, інвестиційними фондами, менеджментом компаній для практичного використання у своїй діяльності, а також для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів для вивчення теоретичних основ корпоративного управління.

Опис

Ключові слова

корпоративне управління, менеджмент підприємства, система управління, види корпоративного управління, corporate governance, enterprise management, management system, the types of corporate governance

Бібліографічний опис

Анісімова, О. М. Корпоративне управління як основа формування стабільної системи менеджменту підприємства / О. М. Анісімова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 3 (14), т. 1. – С. 64–68.

Зібрання