Формування моделі концепції сталого розвитку життєздатного автотранспортного підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В умовах сучасної економічної кризи, викликаної спочатку пандемією коронавірусу, а потім воєнними діями в Україні, актуалізується проблема забезпечення життєздатності підприємств, наголошуючи на необхідності використання нових підходів до системи управління підприємств, базуючись на парадигмі сталого розвитку. Таким чином, виникає потреба в управлінні життєздатними підприємствами автомобільного транспорту в умовах трансформації бізнес-середовища на основі парадигми сталого розвитку. Це актуалізує питання розробки моделі концепції сталого розвитку життєздатного підприємства. Проведено теоретичні дослідження наявних підходів до моделей концепції сталого розвитку підприємств та виділено їх основні складові або сфери. Визначено, що в науковій літературі приділено замало уваги питанню щодо формування моделі концепції сталого розвитку життєздатного підприємства. Відсутність системності та повноти розглянутої структури концепції сталого розвитку підприємства перешкоджають розробці концептуальної моделі сталого розвитку життєздатного підприємства. Ціллю роботи є удосконалення моделі сталого розвитку життєздатного підприємства, яка дозволяє досягти довготривалої рівноваги між основними сферами сталого розвитку підприємства. З метою обґрунтування моделі запропоновано використати постулати холістичного та системного підходів, а також концепції сталого розвитку. У статті доведено, що життєздатність підприємства взаємопов'язана зі складовими парадигми сталого розвитку. Запропоновано чотирикомпонентну модель концепції сталого розвитку життєздатного автотранспортного підприємства, в якій представлено ієрархічне розташування економічної, соціально-політичної, екологічної та управлінської сфер підприємства, а також напрямки застосування інструментів корпоративного управління, за допомогою яких воно впливає на певну сферу з якою взаємодіє. Сформовану модель запропоновано назвати ESPEG, тому що вона передбачає врахування чотирьох складових: екологічної (E – environmental), соціально-політичної (SP – socio-political), економічної (E – economical), а також корпоративного управління (G – governance). Наведено характеристику структурних елементів моделі. Економіка транспортного комплексу, вип. 111 40, 2022 Сформована концептуальна модель сталого розвитку життєздатного підприємства дозволяє структурувати основні компоненти концепції з метою забезпечення ефективного управління життєздатним підприємством на основі збалансованості головних складових. Це в сукупності сприятиме розробці інноваційних підходів і методів управління життєздатним підприємством, забезпечуючи ефективність роботи та формування стратегічних переваг на конкурентних ринках. Реалізація моделі сталого розвитку дозволить підвищити ефективність управління життєздатністю підприємства. Це в свою чергу призведе до формування довготривалої життєздатності підприємства на засадах сталого розвитку.

Опис

Ключові слова

сталий розвиток, життєздатність, підприємство, модель, соціальна сфера, економічна сфера, екологічна сфера, корпоративне управління, sustainable development, viability, enterprise, model, social sphere, economic sphere, ecological sphere, governance

Бібліографічний опис

Федотова, І. В. Формування моделі концепції сталого розвитку життєздатного автотранспортного підприємства / Федотова І. В., Бочарова Н. А. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (вiдп. ред.) та iн. ‒ Харкiв, 2022. ‒ Вип. 40. ‒ С. 110‒130.

Зібрання