Аналіз ділової активності підприємства як системна оцінка ефективності використання власних ресурсів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Предметом дослідження є сутність поняття «ділова активність», яке є багатокритеріальним. Метою статті є розкриття характерних ознак поняття ділова активність, обґрунтування взаємодії видів активності підприємства та обґрунтування комплексного підходу до оцінки ділової активності підприємства. Прерогатива показників ділової активності полягає у визначенні інтенсивності економічного зростання. Проведене дослідження визначень «ринкова активність підприємства» і «ділова активність підприємства» свідчать, що ринкова активність – характеризує діяльність підприємства у зовнішньому ринкову середовищі, має певний рівень інтенсивності і обмежена конкретним ринком і часовим терміном, а ділова активність підприємства пов’язана з внутрішніми чинниками розвитку підприємства : швидкість обороту матеріальних та фінансових ресурсів підприємства за відповідний період, шви дкість обороту вкладеного в них капіталу, аналізу стану оборотних активів та швидкість оборотності його кредиторської заборгованості, що дає можливість визначати рівень ефективності використання ресурсів підприємства; з'ясувати, доцільність використання вкладених коштів підприємства протягом фінансового циклу; визначити наявні можливості щодо зміцнення фінансового стану підприємства, його платіжної дисципліни і становища на ринках акцій, продукції та послуг. Результати дослідження можуть бути застосовані для розрахунку рівня ділової активності на промислових підприємствах. Зроблено висновки, що від оптимального розміру та структури оборотних активів підприємства, ступеня забезпечення їх власними джерелами формування та ефективності використання залежить рівень ділової активності суб'єкта господарювання, ефективність та кінцевий результат його діяльності, що є особливо актуальним саме зараз, коли в Україні на більшості підприємств досі остаточно не вирішена проблема оптимізації розміру оборотних активів.

Опис

Ключові слова

практика господарювання, ділова активність підприємства, агреговані статистичні показники, рівень ділової активності, оптимізація оборотних активів

Бібліографічний опис

Анісімова, О. М. Аналіз ділової активності підприємства як системна оцінка ефективності використання власних ресурсів / О. М. Анісімова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2013. – № 2 (5). – С. 19–23.

Зібрання