Дослідження впливу структури злитків феротитану, отриманих методом елект-рошлакової виплавки, на їхню здатність до подрібнення

Анотація

Досліджено структуру та здатність до подрібнення злитків феротитану різного способу виробництва. Встановлено, що частковий розпад первинних зерен TiFe2 з утворенням TiFe в структурі зливків феротитану електрошлакової виплавки за концентрації Тi 38–48 % покращує здатність до подрібнення.

Опис

Ключові слова

феротитан, електрошлакова виплавка, структура, подрібнюваність, ферротитан, электрошлаковая выплавка, структура, измельчаемость

Бібліографічний опис

Дослідження впливу структури злитків феротитану, отриманих методом елект-рошлакової виплавки, на їхню здатність до подрібнення / Бережний С. П., Шило Г. М., Фурманова Н. І., Котов М. М. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 91. – С. 155–159.