Вплив параметрів електролізу на функціональні властивості композиційних електролітичних покриттів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Обговорюються функціональні властивості композиційних електролітичних покриттів Co-Мо-WOх, Co-W-ZrO2, Co-Мо-ZrO2, осаджених в гальваностатичному режимі з пірофосфатно-цитратних електролітів. Доведено вплив температури кислотності електроліту на мікротвердість покриттів. Встановлено, що вміст тугоплавких металів не впливає на мікротвердість покриттів кобальту з такими металами, проте виявлено таку залежність від умов електроосадження.

Опис

Ключові слова

електролітичні композиційні покриття, мікротвердість, функціональні властивості, морфологія поверхні, кобальт, важкотопні метали, electrolytic compositional coatings, microhardness, functional properties, surface morphology, cobalt, refractory metals

Бібліографічний опис

Ненастіна, Т. О. Вплив параметрів електролізу на функціональні властивості композиційних електролітичних покриттів / Т. О. Ненастіна // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2022. – Вип. 98. – С. 71–76.

Зібрання