Корегування ресурсу та перiодичностi технiчного обслуговування транспортних машин за методикою нормування витрати палива

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Недоліком діючої в Україні системи технічного обслуговування і ремонту машин є відсутність механізму коригування періодичності технічних впливів залежно від умов руху транспортних засобів. Метою дослідження є встановлення впливу витрати палива на ресурс та періодичності технічного обслуговування автомобілів. Методом математичного моделювання отримано аналітичні формули, які пов’язують ресурс із витратою палива. Запропоновано проводити коригування ресурсу і періодичності технічного обслуговування за тих саме засадах, що застосовуються для коректування витрати палива. На прикладі автомобіля КрАЗ-6322 було проведено розрахунки ресурсу та витрати палива; також отримано графічні залежності зміни цих показників від середньої швидкості автомобіля. Було введено коефіцієнти зміни ресурсу і зміни витрати палива; також отримано графічний взаємозв’язок цих коефіцієнтів. Розроблено рекомендації щодо зміни періодичності технічного обслуговування та ресурсу машин за інформацією, яка міститься у шляховій документації.

Опис

Ключові слова

ресурс, ремонт, ремонт, витрати палива, умови експлуатації, автомобіль, нормування, коригування періодичності, швидкісні властивості, ресурс, ремонт, техническое обслуживание, расход топлива, условия эксплуатации, автомобиль, нормирование, корректирование периодичности, скоростные свойства, resource, repair, maintenance, fuel consumption, operating conditions, vehicle, rationing, adjustment of the frequency, speed properties

Бібліографічний опис

Кривошапов, С. I. Корегування ресурсу та перiодичностi технiчного обслуговування транспортних машин за методикою нормування витрати палива / Кривошапов С. I. // Автомобiльний транспорт : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. В. Гнатов (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2020. - Вип. 46. - С. 78-85