Пiдвищення привабливостi України як транзитної держави в межах спiвробiтництва ТРАСЕКА

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті подано результати досліджень із напрямами удосконалення транзитного потенціалу транспортної системи України. Розкрито причини втрати державою значних обсягів транзиту. Розглянуто проблеми розвитку транспортного потенціалу нашої держави та перспективи її інтеграції у світовий ринок транспортних послуг. Обґрунтовано, що нині транспортна галузь України в цілому задовольняє лише основні потреби населення та економіки в перевезеннях за обсягом, але не за якістю. Сучас-ний стан транспортної галузі не в повній мірі задовольняє вимоги ефективного впрова-дження євроінтеграційного курсу України та інтеграції національної транспортної системи в транс’європейську транспортну мережу. Для транспортного сектору це виражається, зокрема, у зменшенні транзитних перевезень через Україну, кількості заходів суден в її порти, неспроможності надавати якісні транспортні послуги при експортних перевезеннях. Що, у свою чергу, має негативний вплив на конкурентоспроможність та ефективність економіки країни. Тому на сьогодні є необхідним впровадження нових принципів формування та координації державної політики в галузі транспорту, створення умов забезпечення контролю за якістю виконання функцій відповідних органів виконавчої влади. Науково обґрунтовано можливі шляхи привабливості України як транзитної дер-жави в межах співробітництва ТРАСЕКА. Успішне вирішення поставлених задач дозволить суттєво збільшити обсяги транзитних перевезень митною територією України, забезпечити подальший розвиток транспортної інфраструктури та покращити надходження до державного бюджету.

Опис

Ключові слова

транзит, транзитний потенціал, транспортна інфраструктура, міжнародні транспортні коридори, транзит, транзитный потенциал, транспортная инфраструктура, международные транспортные коридоры, transit, transit potential, transport infrastructure, international transport

Бібліографічний опис

Шинкаренко, В. Г. Пiдвищення привабливостi України як транзитної держави в межах спiвробiтництва ТРАСЕКА / В. Г. Шинкаренко, Л. М. Волинець // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: О. М. Криворучко (вiдп. ред.) та iн. – Харкiв, 2018. – Вип. 31. – С. 63–80.

Зібрання