Завдання професійно орієнтованої мовної підготовки в немовних ЗВО автомобільно-дорожньої спрямованості

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті розглядаються напрямки й завдання професійно орієнтованої мовної під-готовки в сучасному технічному ЗВО. Узагальнюються виклики внутрішнього й зовнішнього середовищ університету, що впливають на формування професійного портрета фахівця в галузі науки, техніки та технологій. Аналізується роль іноземних мов як інструменту професійної діяльності, що дозволяє сучасному фахівцю здійснювати науково-дослідницьку та освітню діяльність на більш високому рівні – міжнародному. Розглядається нова функція мовної підготовки в технічному університеті – формування мовного середовища ЗВО на основі принципів професійно орієнтованого підходу до мовної освіти, міждисциплінарності.

Опис

Ключові слова

професійно орієнтована мовна підготовка, мовне середовище технічного університету, іншомовна комунікативна компетенція, міжнародна діяльність, професійні вміння інженера, professionally oriented language education, language environment of technical institute, foreign language competence in the sphere of professional communication, international cooperation, professional skills of an engineer, профессионально ориентированная языковая подготовка, языковая среда технического университета, иноязычная коммуникативная компетенция, международная деятельность, профессиональные умения инженера

Бібліографічний опис

Фандєєва, А. Є. Завдання професійно орієнтованої мовної підготовки в немовних ЗВО автомобільно-дорожньої спрямованості / Фандєєва А. Є. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 91. – С. 205–209.