Проблеми, що виникли в ЗВО у зв’язку з COVID-19 на прикладі магістерської програми подвійних дипломів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У роботі здійснено аналіз проблем, що виникли в ЗВО через пандемію COVID-19 на прикладі міжнародної освітньої магістерської програми подвійних дипломів «Електромобілі та енергозбережувальні технології» (ЕМ&ЕСТ). Подано короткий аналіз програми ЕМ&ЕСТ і розглянуті першочергові завдання, які були визначені для її реалізації. Окреслено проблеми, які перешкоджають своєчасному виконанню деяких з цих завдань. Наведено короткий опис дистанційного курсу, який розроблено в межах програми ЕМ&ЕСТ в освітньому середовищі Moodle. Проаналізовано комплекс для проведення лабораторних і практичних занять на базі сонячної зарядної станції для електромобілів. Розроблено лабораторні та практичні заняття на цьому комплексі.

Опис

Ключові слова

COVID-19, енергозбережувальні технології, транспорт, інфраструктура, магістерська програма, енергоефективні системи, електромобілі, дистанційне навчання, COVID-19, energy-saving technologies, transport, infrastructure, Master’s Program, energyefficient systems, Electric Vehicles, distance learning, COVID-19, энергосберегающие технологии, транспорт, инфраструктуры, магистерская программа, энергоэффективные системы, электромобили, дистанционное обучение

Бібліографічний опис

Аргун, Щ. В. Проблеми, що виникли в ЗВО у зв'язку з COVID-19 на прикладi магiстерської програми подвiйних дипломiв / Аргун Щ. В., Гнатов А. В., Гнатова Г. А. // Автомобiльний транспорт : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. В. Гнатов (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2020. - Вип. 47. - С. 51-57