Використання статистичних методів для розрахунку страхових виробничих запасів промислового підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета – використання статистичних методів для прогнозування обсягів страхових матеріально-виробничих запасів промислового підприємства, що спрямоване на підвищення ефективності логістичних процесів управління запасами. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у дослідженнях були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: методи узагальнення та абстрагування – для обґрунтування необхідності страхових запасів; методи математичної статистики – для визначення розміру страхових запасів. Результати. В практиці статистичного аналізу поставок ресурсів широко використовуються методи розрахунку показників коливання, зокрема коефіцієнт варіації, що характеризує рівномірність постачання виробничих запасів. Чим вищий коефіцієнт варіації, тим більша нерівномірність поставок. При рівномірних поставках, коли варіація в рядах відсутня, коефіцієнт варіації буде рівний нулю. Для визначення страхового запасу може бути використаний підхід обчислення граничної помилки вибірки. Середня помилка, помножена на прийнятий коефіцієнт t, в теорії статистики носить назву граничної помилки вибірки. Це і буде шукана величина страхового інтервалу. Таким чином, середній страховий запас в днях складе i СЗ = tµ-. В прикладі із нерівномірним інтервалами та обсягами надходження запасів розмір страхового запасу складе 10,8 тонн. ). Використання вказаних рекомендацій в практичній роботі логістиці, на наш погляд, дозволить підвищити якість формування політики управління запасами і суттєво укріпить конкретно спроможність підприємства на ринку. Наукова новизна. Застосування статистичний методів дозволить обґрунтувати необхідний розмір страхових запасів, що дозволить прийняти правильне управлінське щодо їх розмірів. Статистичний підхід в розрахунку страхових запасів представляє можливість отримання досить прийнятих результатів. Разом з цим важливою умовою застосування статистичних методів є врахування ряду інших факторів, які на практиці нерідко мають вирішальне значення (митне оформлення, відстань від постачальників тощо). Практична значущість полягає у використанні статистичних методів для обчислення страхових запасів. Наукове обґрунтування страхових запасів дозволить сформувати їх на оптимальному рівні, що буде сприяти підвищенню ефективності логістичного менеджменту на підприємстві.

Опис

Ключові слова

страховий запас, інтервал надходження запасів, безперебійність виробництва, середній розмір запасу, safety stock, interval of receipt of stocks, uninterrupted production, average stock

Бібліографічний опис

Непран, А. В. Використання статистичних методів для розрахунку страхових виробничих запасів промислового підприємства / А. В. Непран, І. В. Осьмірко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2022. – № 1 (28). – С. 92–103.

Зібрання