Дiалогiчна компетентнiсть як професiйний iнструмент випускника технiчного закладу вищої освiти України

Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Однією з визначальних особливостей сучасного розвитку технічної освіти в Україні є те, що нині відбувається унікальний процес поєднання технічної і гуманітарної складових, без чого важко собі уявити сучасного керівника виробництва, конструктора чи рядового інженера. У своїй науковій розвідці автор розглядає таку важливу складову професійної компетентності випускника технічного ЗВО України, як «діалогічна компетентність». Під діалогічною компетентністю автор розуміє знання, уміння й досвід дій у режимі діа-логу й виокремлює мовленнєві жанри, якими повинен володіти фахівець з вищою техніч-ною освітою. Випускник технічного закладу вищої освіти повинен уміти не тільки розрізняти перелічені жанри професійного діалогу, які, на думку автора, є такими, що користуються найбільшим попитом в системі професійних відносин, а й застосовувати їх у реальних виробничих ситуаціях, тобто враховувати мету, зміст, композицію, спосіб мовленнєвого оформлення й висловлювання.

Опис

Ключові слова

професійна компетентність, діалогічна компетентність, комунікативні навички, якість вищої освіти, управлінська підготовка, зміст, композиція, спосіб мовленнєвого оформлення, висловлювання, профессиональная компетентность, диалогическая компетентность, коммуникативные навыки, качество высшего образования, управленческая подготовка, содержание, композиция, способ языкового оформления, высказывание, professional competency, dialogic competency, communicative skills, quality of higher education, managerial training, contents, composition, way of verbal execution, speech act

Бібліографічний опис

Демкова, Т. М. Дiалогiчна компетентнiсть як професiйний iнструмент випускника технiчного закладу вищої освiти України / Демкова Т. М. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 90. – С. 172–177.