Предмет та об'єкти податкового аудиту

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Метою роботи є висловлення авторської точки зору щодо визначення предмету та об'єктів податкового аудиту на підставі критичного огляду наукових джерел із застосовуванням порівняльного методу дослідження дефініцій «предмет», «об'єкти» у сфері аудиторського та державного податкового контролю. Визначення цих категорій потребує системного підходу, тобто має охоплювати економічні, організаційні, інформаційні та інші системні властивості фінансового контролю. Розгляд спеціальної економічної літератури показує дискусійний характер досліджень стосовно формулювання предмету та об'єктів аудиту та підтверджує доцільність здійснення порівняльного аналізу суджень науковців з метою визначення їх актуальності для сфери податкового аудиту. Відповідно до мети у статті розглянуто поняття «предмет» та «об'єкт» у загально філософському значенні, проаналізовано існуючі наукові концепції щодо їх визначення у сфері аудиторської діяльності та державного податкового контролю. Враховуючи логіку напрацювань вчених стосовно визначення предмету і об'єктів традиційного аудиту, та здобутки науковців у сфері державного податкового контролю, ґрунтуючись на особливої сутності податкового аудиту, запропоновано визначення предмету та об'єкту податкового аудиту в авторської редакції, яка не суперечить філософському розумінню цих понять, та сприяє побудові теоретичної концепції податкового аудиту. Розглянута проблематика дефініцій «предмет» та «об'єкт» вказує на актуальність подальших системних досліджень у напрямку наукового обґрунтування теорії, методології та організації фінансового контролю, зокрема, незалежного податкового аудиту.

Опис

Ключові слова

податковий аудит, традиційний аудит, завдання з надання достатньої впевненості, державний податковий контроль, предмет, об'єкт, tax audit, traditional audit assignments to provide reasonable assurance that state tax audits, subject, object

Бібліографічний опис

Артюх, О. В. Предмет та об'єкти податкового аудиту / О. В. Артюх // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 87–92.

Зібрання