МАТРИЦЯ МОБЛІ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ДОКУМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Обґрунтована доцільність використання матриці Моблі для характеристики майбутніх результатів діяльності підприємства з трьох боків: ефективності господарювання кожного виду діяльності, фінансового стану підприємства та періодів, в яких очікуються надлишки або нестача грошових коштів. Використання матриці Моблі дозволить керівникам підприємств дорожнього господарства швидко одержати повносистемне уявлення про майбутні результати діяльності на підставі одного документу замість трьох, що пропонується використовувати зараз.

Опис

Ключові слова

матриця Моблі, майбутні результати діяльності, модель бюджетування, підприємство, дорожнє господарство, матрица Мобли, будущие результаты деятельности, модель бюджетирования, предприятие, дорожное хозяйство, Mobley matrix, future results of activity, budgeting model, firm, road sector

Бібліографічний опис

Догадайло, Я. В. Матриця Моблі як комплексний бюджетний документ підприємств дорожнього господарства / Догадайло Я. В. // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Шинкаренко В. Г. [голов. ред.] та ін.]. ‒ Харків : ХНАДУ, 2013. ‒ Вип. 22. ‒ С. 159‒172.

Зібрання