Випуск 22

Постійне посилання зібрання

ЩОБ ПЕРЕЙТИ ДО ПЕРЕЛІКУ СТАТЕЙ НАТИСНІТЬ "ЗАГОЛОВКИ"

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013)
 • Документ
  ПОНЯТТЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Бурмака, М. М.; Бурмака, Т. М.; Бурмака, Н. Н.; Бурмака, Т. Н.; Burmaka, N.; Burmaka, T.
  В статті запропонована дефініція поняття «розвиток мережі автомобільних доріг загального користування», відповідно до якого визначені напрями розвитку мережі автомобільних доріг, а саме: приведення транспортно-експлуатаційного стану існуючої мережі автомобільних доріг та інженерних споруд на них до відповідних міжнародних вимог та стандартів; розбудова мережі автомобільних доріг; підвищення якості та достатності дорожнього сервісу; покращення стану та повноти застосування технічних засобів організації дорожнього руху й інформаційного забезпечення користувачів мережі автомобільних доріг. Встановлені чотири групи факторів (законодавчі, фінансові, управлінські та виробничі), що стримують розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.
 • Документ
  МАТРИЦЯ МОБЛІ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ДОКУМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Догадайло, Я. В.; Dogadaylo, Ya.
  Обґрунтована доцільність використання матриці Моблі для характеристики майбутніх результатів діяльності підприємства з трьох боків: ефективності господарювання кожного виду діяльності, фінансового стану підприємства та періодів, в яких очікуються надлишки або нестача грошових коштів. Використання матриці Моблі дозволить керівникам підприємств дорожнього господарства швидко одержати повносистемне уявлення про майбутні результати діяльності на підставі одного документу замість трьох, що пропонується використовувати зараз.
 • Документ
  ПРИМЕНЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (АТП)
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Левченко, О. П.; Levchenko, O.
  В статье рассмотрены теоретические основы скользящего планирования. Обоснована его позиция в классификации технологий планирования. Выполнена сравнительная характеристика технологий, определены их достоинства и недостатки. Рассмотрен вариант организации скользящего планирования в контексте кругового метода. Предложен общий порядок внедрения скользящего планирования на АТП.
 • Документ
  ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Легкий, С. А.; Legkiy, S.
  Розглянуто стан питання маркетингових досліджень ринку послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в Україні, виявлено їх недоліки. Наведено аналіз існуючих напрямків маркетингових досліджень ринку. На підставі моделі ринкового механізму послуг пасажирського автомобільного транспорту обґрунтовано всі необхідні напрямки та розкрито сутність маркетингових досліджень, що дозволяють встановлювати оптимальний рівень тарифів на ці перевезення.
 • Документ
  ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Ачкасова, Л. М.; Ачкасова, Л. М.; Achkasova, L.
  В статті пропонується удосконалена методика оцінки ефективності діяльності підприємства за допомогою оцінки ефективності використання окремих видів ресурсів. Методика передбачає побудову матриць, що характеризують загальну ефективність діяльності підприємства та ефективність використання основних фондів, оборотних коштів, фінансових, інформаційних і трудових ресурсів. В статті також обґрунтований підхід до визначення інтегральної оцінки ефективності діяльності АТП на підставі результатів розрахунку матриць.
 • Документ
  АУДИТ ЛОГІСТИКИ НА АТП
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Шинкаренко, В. Г.; Ананко, І. М.; Ананко, И. М.; Shynkarenko, V.; Ananko, I.
  Запропоновано методику проведення логістичного аудиту на АТП, що передбачає розрахунок індексу стану логістики, визначення відносного рівня її розвитку, а також виявлення основних напрямків її покращення.
 • Документ
  ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЖИТТЄЗДАТНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АТП
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Федотова, І. В.; Федотова, И. В.; Fedotova, I.
  Запропоновано модель системи управління АТП на базі методичного апарату кібернетичного моделювання життєздатних систем. Обґрунтовано перехід від функціонального підходу до управління, використовуваного в концепції життєздатних си-стем, до більш прогресивного процесного підходу, що дозволить підвищити універсаль-ність розробленої моделі. Система управління підприємством представлена у вигляді суб’єкта (метасистеми) та об’єкта управління (операційного елементу), який запропоно-ваний у вигляді базових бізнес-процесів АТП.
 • Документ
  ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АТП
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Криворучко, О. М.; Водолажська, Т. О.; Криворучко, О. Н.; Водолажская, Т. А.; Kryvoruchko, O.; Vodolazhska, T.
  Запропоновано підхід до формування стратегій управління персоналом (УП) АТП, відмінністю якого є узгодження загальної стратегії, стратегії бізнес-одиниці та наявних і потрібних характеристик персоналу підприємства, що передбачає вироблення загальної та інструментальних стратегій управління персоналом. Для розробки загальних стратегій УП АТП складено алгоритм та побудовано морфологічну матрицю цих стратегій, на основі якої здійснюють комбінацію раціональних видів стратегій УП за ти-пами бізнес-стратегії, кадрової політики та трудового колективу АТП.
 • Документ
  ОБЪЕКТ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Шинкаренко, В. Г.; Shynkarenko, V.
  Установлено место и роль объекта в управлении, рассмотрены существующие подходы к их формированию. Определен объект маркетинговой деятельности предприятия, система его взаимодействия с окружающей средой. Рассмотрены методы представления объекта маркетинговой деятельности в виде различных моделей. Исходя из модели маркетинга услуг определены точки соприкосновения объектов маркетинговой деятельности предприятия и потребителя. Предложен механизм взаимодействия этих объектов при предоставлении автотранспортных услуг.
 • Документ
  ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Мазнєв, Г. Є.; Мазнев, Г. Е.; Maznev, G.
  Проаналізовано сучасний стан та тенденції фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств агропромислового виробництва. З’ясовано, що рівень фінансування є недостатнім для здійснення ефективної реалізації інноваційних проектів виробництва сільськогосподарської продукції. Запропоновано шляхи формування фінансових ресурсів для інноваційно-інвестиційної діяльності товаровиробників. Зокрема, показана можливість фінансування велико-масштабних інноваційно-інвестиційних проектів виробництва сільськогосподарської про-дукції, використовуючи технології такого ефективного фінансового інструменту як проектне фінансування.
 • Документ
  ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Пипенко, І. С.; Пипенко, И. С.; Pypenko, I.
  На основі поетапно-структурного підходу уточнено процес формування потенціалу підприємства, який, на відміну від існуючих, розкриває порядок і зміст робіт щодо розподілу зусиль використання ресурсів підприємства. Розроблений процес враховує область виникнення, умови доступу та сфери застосування ресурсів підприємства; є основою для прийняття управлінських рішень щодо проектного стану потенціалу підприємства.
 • Документ
  ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ В СОЗНАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Фёдорова, В. А.; Федорова, В. О.; Fyodorova, V.
  Предложены методические основы формирования имиджа предприятия, в соответствии с которыми имидж представляется как образ предприятия, формируемый в сознании потребителя в результате сопоставления впечатления, создаваемого предприятием за счет воздействия на органы чувств потребителя инструментами комплекса маркетинга (образа восприятия), и того представления, которое уже существует у потребителя под влиянием факторов культурного порядка, социальных, личностных и психологических факторов (образа представления).
 • Документ
  ОСНОВНІ ТИПИ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Бочарова, Н. А.; Федотова, І. В.; Федотова, И. В.; Bocharova, V.; Fedotova, I.
  Розглянуто основні моделі та види лояльності персоналу. Визначено критерії щодо виділення типів лояльності персоналу. Запропоновано дев’ять типів лояльності персоналу, які визначаються на основі матриці лояльності, що сформована за сприйманими та поведінковими характеристиками лояльності робітника. Для кожного типу лояльності персоналу встановлено його зміст, особливості поведінки персоналу та можливі дії підприємства.
 • Документ
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТРАНСПОРТУ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Маліков, В. В.; Маликов, В. В.; Malikov, V.
  В статті визначені основні рівні регулювання складання фінансової звітності про діяльність транспортних підприємств та висвітлені напрями обраної облікової політики шляхом опису принципів оцінки статей звітності та методів обліку щодо окремих статей звітності.
 • Документ
  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Криворучко, О. Н.; Криворучко, О. М.; Kryvoruchko, O.
  Предложен методический подход к оценке качества процессно-ориентированной системы управления предприятием, базирующийся на учете ее специфических особенностей (структуры – наличия и взаимосвязи составляющих подсистем: стратегического управления, менеджмента качества и контуров управления бизнес-процессами), а также качества процессов управленческой деятельности. Обоснованы па-раметры определения уровня качества по составляющим элементам, разработаны показатели обобщающей оценки уровня качества отдельных составляющих подсистем и системы управления предприятия в целом.
 • Документ
  ВИБІР МЕТОДІВ ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013) Криворучко, О. М.; Сукач, Ю. О; Криворучко, О. Н.; Сукач, Ю. А.; Kryvoruchko, O.; Sukach, Yu.
  Запропоновано підхід до вибору методів поліпшення бізнес-процесів, особливістю якого є: обґрунтування доцільності їх використання на основі результатів оцінки та встановлення бажаного рівня показників; використання матричного методу для графічного представлення залежностей між показниками, на основі яких формулюються висновки щодо необхідності поліпшення процесів; надання рекомендацій щодо за-стосування конкретних методів поліпшення процесів залежно від необхідності підвищен-ня показників їх оцінки.