Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика» для студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр по спеціальностям: 192 Будівництво та цивільна інженерія, (шифр і назва спеціальності )193 Геодезія і землеустрій, 101 Екологія

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглянуто призначення дисципліни та коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Конспект лекцій містить питання для самоконтролю вивчення предмету. Розраховано на студентів університетів та вищих навчальних закладів.

Опис

Ключові слова

Інформатика

Бібліографічний опис

Конспект лекцiй : з дисциплiни "Iнформатика" : для студентів ден. форми навчання за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем бакалавр по спец. : 192 Будiвництво та цивiльна iнженерiя, 193 Геодезiя i землеустрiй, 101 Екологiя [Електронний ресурс] / [уклад.: А. I. Кудiн, В. О. Шевченко] ; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв : ХНАДУ, 2017. - 119 с.

Зібрання