КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У літературних джерелах наведені різноманітні класифікаційні ознаки та типи розвитку соціально-економічних систем. Однак залежно від трактування поняття «розвиток» кожним науковцем, вони значно вирізняються, а інколи й суперечать один одному. Відсутність систематизації ознак та типів розвиту призводить до дублювання назв та характеристик, неповноти опису всіх властивостей, що унеможливлює здійснення чіткої класифікації розвитку соціально-економічних систем. У статті запропоновано здійснювати типізацію розвитку відповідно до основних проявів сутності цього поняття, а саме: іманентної властивості, принципу, закону, процесу, явища, результату. За кожним проявом сутності визначено класифікаційні ознаки, встановлено типи розвитку та надано їх характеристику. Здійснено порівняння запропонованої класифікації типів розвитку соціально-економічних систем за існуючими в науковій літературі та надано пояснення існуючих розбіжностей. До нових запропонованих класифікаційних ознак відно-сяться стратегічна спрямованість, радикальність та ефективність змін. Також удоско-налення зазнали деякі класифікаційні групи за існуючими в літературних джерелах озна-ками. Так, за горизонтом (тривалістю) розвитку виділено оперативний розвиток, а за способом здійснення (просторовими змінами) – зовнішній інсорсинговий та зовнішній аут-сорсинговий розвиток. Таким чином, запропонована класифікація розвитку соціально-економічних систем дозволяє конкретизувати характер розвитку, призводить до покращення його моделювання й управління, підвищення якості розробки та реалізації стратегій.

Опис

Ключові слова

розвиток, соціально-економічна система, класифікація, ознака, тип, характеристика, развитие, социально-экономическая система, классификация, признак, development, socio-economic system, classification, criterion, type, characteristic

Бібліографічний опис

Бурмака, М. М. Класифікація типів розвитку соціально-економічних систем / Бурмака М. М. // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Шинкаренко В. Г. [голов. ред.] та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2014. – Вип. 23. – С. 37–50.

Зібрання