Мотиваційний супровід професійного становлення та формування соціальної активності в молодших бакалаврів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Дана наукова розвідка присвячена питанням дослідження мотиваційного супроводу професійного становлення та формування соціальної активності в молодших бакалаврів. У статті розглянуто та виокремлено типи професійної мотивації, що задіяні у процесі підготовки молодших бакалаврів за Освітньо-професійною програмою «Технології управління транспортними, логістичними та нформаційними системами» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) за спеціальністю 015.38 «Професійна освіта. (Транспорт)» галузі знань 01 «Освіта» у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті стосовно їхньої майбутньої діяльності.

Опис

Ключові слова

мотивація, молодший бакалавр, якість вищої освіти, розвиток особистості здобувача освіти, соціалізація освіти, соціальна активність, професійне становлення, motivation, junior bachelor's professional education, higher education quality, personal development of the student, socialization of education, social activity, professional development

Бібліографічний опис

Бондаренко, В. В. Мотиваційний супровід професійного становлення та формування соціальної активності в молодших бакалаврів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету / В. В. Бондаренко, В. С. Шеїн // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 100. – С. 145–149.

Зібрання