Вибір оптимальної транспортно-технологічної схеми доставки вантажів у міжнародному сполученні

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведено аналіз наявних методів підвищення ефективності процесу доставки в розподільчих системах. Для вирішення задачі з вибору оптимальної транспортнотехнологічної схеми доставки вантажів обрано критерій сумарних витрат коштів на постачання продукції споживачам за умови заданих обмежень. Запропоновано дві математичні моделі об’єкта дослідження: однорівневої моноцентричної розподільчої системи та дворівневої моноцентричної розподільчої системи

Опис

Ключові слова

процес доставки, розподільча система, витрати коштів, процесс доставки, распределительная система, расходование средств, срок доставки, delivery process, distribution system, spending of funds, term of delivery

Бібліографічний опис

Нагорний, Є. В. Вибiр оптимальної транспортно-технологiчної схеми доставки вантажiв у мiжнародному сполученнi / Нагорний Є. В., Орда О. О., Кондратенко Д. А. // Автомобiльний транспорт : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. В. Гнатов (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2020. - Вип. 47. - С. 44-50