РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВІРКИ ШТРИХОВИХ МІР ДОВЖИНИ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Запропонована функціональна схема інтерференційної установки для повірки скляних штрихових мір довжини дозволяє автоматизувати процес зняття, реєстрації й обробки результатів вимірювань, а також зменшити похибку оптико-механічної системи компарато-ра. Реалізація подібної схеми дозволить значно підвищити точність вимірювань скляних штрихових мір довжини.

Опис

Ключові слова

штрихові міри довжини, інтерферометр, фотоелектричний мікроскоп, похибка вимірювання, методи повірки, довжина хвилі, штриховые меры длины, интерферометр, фотоэлектрический микроскоп, погрешность измерения, методы поверки, длина волны, shaped measures of length, interferometer, photoelectrical microscope, error of measurements, verification methods, wave length

Бібліографічний опис

Котляр, Т. Ю. Розробка функціональної схеми інтерференційної установки для повірки штрихових мір довжини / Т. Ю. Котляр // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки молодежи и спорта Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Богомолов В. А. (гл. ред.) и др.]. – Х., 2011. – Вып. 53. – С. 99–102.

Зібрання