ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті підкреслена потреба України у високорозвиненому автомобільно-дорожньому комплексі як передумови входження країни до співтовариства провідних європейських держав. Наголошено на необхідності підвищення професійної відповідальності майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі перед суспільством, що є одним із вирішальних факторів ефективності галузевих реформ. Розкрито сутність професійної відповідальності економістів-менеджерів галузі як комплексу особистісних якостей фахівця, що забезпечує усвідомлення та переживання ним особистісної відповідальності за здійснення та результати своєї професійній діяльності. Зауважено, що відповідальне ставлення майбутнього фахівця автомобільно-дорожньої галузі до професійних обов’язків є результатом цілеспрямованого комплексного впливу на особистість студента, який має бути забезпечений створенням певних організаційно-педагогічних умов.

Опис

Ключові слова

автомобільно-дорожня галузь, економіст-менеджер, професійна відповідальність, формування, педагогічні умови, автомобильно-дорожная отрасль, экономист-менеджер, профессиональная ответственность, формирование, педагогические условия, automobile and road sector, economist-manager, professional responsibility, formation, pedagogical conditions

Бібліографічний опис

Саєнко, Н. В. Особливості формування професійної відповідальності майбутніх економістів-менеджерів автомобільно-дорожньої галузі / Саєнко Н. В., Понікаровська С. В. // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Криворучко О. М. голов. ред. та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2016. – Вип. 27. – С. 51–63.

Зібрання