Визначення рiвня гендерної чутливостi корпоративної культури пiдприємства

Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті розглядаються основні методики оцінювання рівня корпоративної культури підприємства, а також гендерні аспекти, що впливають на її формування. В організаційній культурі підприємства формуються гендерні відносини – це впливає на можливості для самореалізації певних гендерних груп. Дослідження гендерних аспектів корпоративної культури є важливими як у теоретичному, так і в практичному відношенні. Основною метою дослідження є удосконалення методичних засад оцінювання рівня корпоративної культури підприємства, що ґрунтуються на використанні системного та гендерного підходів. Удосконалено методичні засади оцінювання рівня гендерної чутливості корпоративної культури підприємства, що ґрунтуються на тривимірній матриці, сформованій показниками сприйняття корпоративної культури керівниками, підлеглими та суб’єктами безпосереднього оточення підприємства. На цій засаді підприємство може оцінювати сприйняття корпоративної культури підприємства різними категоріями суб’єктів, стосовно врахування гендерної специфіки. Запропоновані методичні засади до-зволять провести комплексне оцінювання гендерної чутливості корпоративної культури підприємства в єдиній безрозмірній шкалі на основі методу семантичного диференціала, що дасть можливість визначити ставлення до корпоративної культури як всередині підприємства, так і у зовнішньому середовищі, та виявити напрями формування культури, в яких недостатньо врахований гендерний аспект. Методичні засади щодо оцінювання рівня гендерної чутливості корпоративної культури підприємства можуть застосовуватися для будь-яких підприємств і організацій. Запропонована методика дозволяє виявити проблемні місця у формуванні корпоративної культури підприємства та визначити в подальшому необхідні заходи у сфері поліпшення гендерних взаємовідносин на підприємстві.

Опис

Ключові слова

гендер, гендерний аспект, корпоративна культура, сприйняття, гендерна чутливість, семантичний диференціал, гендерна політика, семантичний диференціал, тривимірна матриця, gender, gender aspect, corporate culture, gender sensitivity, perception, gender policy, semantic differential, гендер, three-dimensional matrix, гендер, гендерный аспект, корпоративная культура, гендерная чувствительность, восприятие, гендерная политика, семантический дифференциал, трехмерная матрица

Бібліографічний опис

Федотова, I. В. Визначення рiвня гендерної чутливостi корпоративної культури пiдприємства / I. В. Федотова // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: О. М. Криворучко (вiдп. ред.) та iн. – Харкiв, 2018. – Вип. 31. – С. 27–44.

Зібрання