Інформаційна технологія вибору персоналу офісу логістичного підприємства в умовах нечіткої інформації

Анотація

Розроблено інформаційну технологію вибору персоналу офісу логістичного підприємства, яка дозволить удосконалити організаційне управління кадровим забезпеченням. Роз-глянуто приклад вибору персоналу логістичного підприємства за допомогою методу аналізу ієрархій.

Опис

Ключові слова

інформаційна технологія, персонал, метод аналізу ієрархій, кадрове забезпечення, логістичне підприємство

Бібліографічний опис

Інформаційна технологія вибору персоналу офісу логістичного підприємства в умовах нечіткої інформації / Кононихін О. С., Чорний Б. С., Шапошник І. Ю., Бологова Д. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 92, т. 1. – С. 87–91.