Система управління ефективністю діяльності підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Ефективність діяльності являє собою одну з умов успішності і виживаності підприємства. Управління цією ефективністю є складним і багатоаспектним процесом. Саме тому питання створення системи управління ефективністю діяльності підприємства є актуальним. Метою статті є визначення і обґрунтування складових такої системи управління. Для реалізації цілей статті були використані такі методи: проаналізовано та синтезовано інформацію щодо визначення поняття «управління ефективністю діяльності підприємства» і встановлено, що автори по-різному розглядають це явище. Частина авторів описують це поняття як складний інтегрований процес, інші повʼязують його лише з діяльністю працівника та умовами праці. Крім того, є розбіжності в трактуваннях поняття, повʼязані з результатом управління. Одні вважають, що це повинен бути фінансовий результат, а інші – результатом повинне бути забезпечення встановлених параметрів. За допомогою логічного і системного підходу визначено, що система показників ефективності повинна складатися з окремих груп показників, які відповідають збалансованій системі. У ході дослідження також широко використовувався метод синтезу, графічний та аналітичний методи для формування структури системи управління ефективністю діяльності підприємства. У статті отримали подальший розвиток складові системи управління ефективністю діяльності підприємства, які, на відміну від існуючих, в частині показників ефективності поділені на групи, що відповідають аспектам збалансованої системи показників, а в частині системи забезпечення включають всі види ресурсів підприємства. Запропоновані удосконалення дозволять стабілізувати процес управління ефективністю діяльності підприємства і створити більш зрозумілі умови для його реалізації. Отримані результати, що полягають в розробці удосконаленої системи управління ефективністю діяльності підприємства, дозволяють здійснювати подальші дослідження щодо розробки системи показників ефективності та механізму відбору інструментів для реалізації управління ефективністю.

Опис

Ключові слова

ефективність діяльності, система управління ефективністю діяльності підприємства, фактори ефективності, збалансована система показників, efficiency of activity, management system of enterprise activity efficiency, efficiency factors, balanced system of indicators

Бібліографічний опис

Ачкасова, Л. М. Система управління ефективністю діяльності підприємства / Л. М. Ачкасова // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: О. М. Криворучко (голов. ред.) та iн. ‒ Харкiв, 2023. ‒ Вип. 41. – С. 5–17.

Зібрання