Пристрiй для визначення транспортних затримок на регульованому перехрестi

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Пристрій для визначення транспортних затримок на регульованому перехресті, що містить блок сканування лазерного променя інфрачервоного діапазону, перший і другий фотоприймачі, перший, другий і третій одновібратори, перший і другий елементи АБО, перший, другий, третій і четвертий формувачі імпульсів, реверсивний лічильник імпульсів, суматор, перший лічильник імпульсів і блок обчислення, причому перший формувач імпульсів сполучений з входом першого одновібратора, а вихід останнього підключений до входу першого формувача імпульсів, вихід реверсивного лічильника імпульсів сполучений з першим входом суматора, а вихід останнього сполучений з першим інформаційним входом блока обчислення, а вихід першого лічильника імпульсів - з другим інформаційним входом блока обчислення, другий формувач імпульсів сполучений з входом другого одновібратора, а вихід останнього через другий формувач імпульсів сполучений з першим інформаційним входом першого лічильника імпульсів, вихід "червоного" сигналу світлофора сполучений з першим входом першого елемента АБО, вихід якого сполучений з входом третього одновібратора, прямий вихід якого сполучений через третій формувач імпульсів з першим входом другого елемента АБО, а інверсний вихід - через четвертий формувач імпульсів з другим інформаційним входом першого лічильника імпульсів, з другим входом суматора і з третім входом блока обчислення, кнопка "Пуск" сполучена з другим входом першого елемента АБО і з четвертим входом блока обчислення транспортної затримки, кнопка "Скидання" сполучена з входом скидання реверсивного лічильника імпульсів і з другим входом другого елемента АБО, а вихід останнього сполучений з входами скидання суматора і першого лічильника імпульсів, який відрізняється тим, що в нього введені третій і четвертий фотоприймачі, блок в'їзду ТЗ на перехрестя у зоні стоп-лінії, блок виїзду ТЗ з перехрестя у зоні стоп-лінії, п'ятий і шостий формувачі імпульсів, дискретний сканістор, блок порівняння, третій елемент АБО, R-S - тригер, перший та другий елементи І та другий і третій лічильники імпульсів, причому вихід першого формувача імпульсів підключений до першого інформаційного входу реверсивного лічильника імпульсів, вихід другого елемента АБО сполучений з першим входом блока в'їзду ТЗ на перехрестя у зоні стоп-лінії, що є входами скидання другого і третього лічильників імпульсів, та першим входом блока виїзду ТЗ з перехрестя у зоні стоп-лінії, а вихід четвертого формувача імпульсів сполучений з другим входом блока в'їзду ТЗ на перехрестя у зоні стоп-лінії, що є першими інформаційними входами другого і третього лічильника імпульсів і, крім того, з другим входом блока виїзду ТЗ з перехрестя у зоні стоп-лінії, вихід другого фотоприймача сполучений з третім входом блока в'їзду ТЗ на перехрестя у зоні стоп-лінії, що є входом п'ятого формувача імпульсів, сполученого з входом другого одновібратора, вихід п'ятого формувача імпульсів сполучений з першим входом блока порівняння та першим входом R-S - тригера, одиничний вихід якого сполучений з першим входом першого елемента І, вихід другого одновібратора підключений до першого входу другого елемента І, вихід третього фотоприймача сполучений з входом шостого формувача імпульсів, вихід якого сполучений з входом дискретного сканістора, а вихід останнього - з входом блока сканування лазерного променя інфрачервоного діапазону та п'ятим входом блока обчислення, крім того, вихід шостого формувача імпульсів сполучений з другим інформаційним входом реверсивного лічильника імпульсів, третім входом блока виїзду ТЗ з перехрестя у зоні стоп-лінії і з четвертим входом блока в'їзду ТЗ на перехрестя у зоні стоп-лінії, що є другим входом блока порівняння, і крім того, другими входами першого і другого елементів І, вихід "червоного" сигналу світлофора сполучений з четвертим входом блока виїзду ТЗ з перехрестя у зоні стоп-лінії та п'ятим входом блока в'їзду ТЗ на перехрестя у зоні стоп-лінії, що є першим входом третього елемента АБО, вихід блока порівняння сполучений з другим входом третього елемента АБО, вихід якого сполучений з другим входом R-S - тригера, а виходи першого і другого елементів І сполучені, відповідно, з другими інформаційними входами другого і третього лічильників імпульсів, виходи з яких підключені, відповідно, до шостого і сьомого входів блока обчислення, четвертий фотоприймач сполучений з п'ятим входом блока виїзду ТЗ з перехрестя у зоні стоп-лінії, а його перший вихід підключений до віднімаючого входу реверсивного лічильника імпульсів, другий та третій виходи сполучені, відповідно, з восьмим та дев'ятим входами блока обчислення.

Опис

Ключові слова

автомобiльний транспорт, безпека руху

Бібліографічний опис

Пат. 89793 Україна, МКИ G08G 1/09 (2006.01). Пристрiй для визначення транспортних затримок на регульованому перехрестi / Левтеров Андрiй Iванович, Денисенко Олег Васильович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Левтеров Андрiй Iванович, Денисенко Олег Васильович. - N u 2013 15139 ; заявл. 24.12.2013 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. N 8. - 4 с.

Зібрання