Służby transportowe królestwa polskiego w latach sześćdziesiątych xix wieku. Zarząd personalny i okresowe budżety

Thumbnail Image

Дата

2018

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Prezentowany artykuł koncentruje się na kwestiach związanych z działalnością służb transpor-towych ujarzmionego Królestwa Polskiego, w znaczącym pod względem ekonomicznym i poli-tycznym okresie lat sześćdziesiątych XIX wieku. Przeprowadzona analiza dotyczy w szcze-gólności: a) istotnych nominacji o charakterze personalnym oraz zmian strukturalnych; b) szczególnie ważnych i charakterystycznych budżetów dla lat 1860 oraz 1865. Na podstawie przeprowadzonych badań można wysnuć wniosek, iż władze carskie generalne przyjmowały w swoich poczynaniach stanowisko, które - zarówno w nawiązaniu do nominacji szefów war-szawskiej administracji transportowej, jak i w odniesieniu do wybranych budżetów polskich służb komunikacji lądowej i wodnej – można scharakteryzować jako szczególnie konser-watywne. W wypadku decyzji o charakterze personalnym wybierano wyłącznie ludzi cieszących się pełnym zaufaniem; w kwestiach finansowych szczupłość posiadanych środków pieniężnych ograniczała w całej rozciągłości domniemane pojawianie się zupełnie nowych koncepcji, o szer-szym horyzoncie intelektualnym (poza wyjątkiem fragmentów dla budżetu z roku 1865, a zatem z okresu po upadku Powstania Styczniowego). Z kolei kierunek zmian instytucjonalnych charak-teryzował się dużą amplitudą wahań czynników carskich. O znacznej niepewności co do dalsze-go postepowania świadczy: a) znacąca liczba samych przewartościowań instytucjonalnych; b) ich oczywiste uzależnienie od ogólnej sytuacji politycznej; c) przeciwstawność kryjących się za owymi zmianami tendencji. Tak było w roku 1861, gdy zależny bezpośrednio od petersbur-skiej centrali warszawski Zarząd XIII Okręgu Komunikacji Cesarstwa Rosyjskiego został zastąpiony przez Zarząd VII Okręgu Komunikacji. Podobna sytuacja miała miejsce w roku 1862, gdy namiestnik carski w Królestwie Polskim ponownie powołał do życia w pełni niezawisły od władz rosyjskich Zarząd Komunikacji Lądowych i Wodnych. Wreszcie potwierdzają tylko tę regułę drastyczne zmiany instytucjonalne z roku 1867, kiedy to lokalne warszawskie władze ad-ministracyjne przemianowano już ostatecznie na rosyjski XI Zarząd Komunikacji. Tak czy inac-zej, w latach sześćdziesiątych XIX wieku dokonały się w formalnych polskich służbach transpor-towych liczne i dalekosiężne w swoim rezultacie zmiany, które - wobec finalnego włączenia w roku 1867 Zarządu Komunikacji Lądowych i Wodnych do struktur administracyjnych Cesarstwa Rosyjskiego – doprowadziły w dalszej perspektywie do ogromnego zapóźnienia cywilizacyjnego polskiego drogownictwa drugiej połowy XIX wieku.

Опис

Ключові слова

Struktury transportowe, budżet transportowy, Królestwo Polskie, XIX wiek, транспортні структури, транспортний бюджет, Королівство Польща, XIX століття, transportation structures, transportation budget, Kingdom of Poland, 19th century

Бібліографічний опис

Rutkowski, Marek. Transport services of the Kingdom of Poland in the 1860s. Personnel management and periodicbudgets : [на пол. мовi] / Marek Rutkowski // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. В. Гнатов (гл. ред.) и др. - Харьков, 2018. - Вып. 43. - С. 90-105

Зібрання