Управління змінами підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проблеми управління змінами є актуальними як у науковій, так і в прикладній сферах. У статті розглянуто підвищення конкурентоспроможності підприємств шляхом проведення змін. Здійснення змін стосується кожної сфери бізнесу, тому цьому питанню присвячено багато уваги науковцями. В Україні для підприємств основною проблемою є забезпечення виживання та розвитку. У статті розглянуто значення управління змінами для вирішення цих проблем. Розглянуто та схематично зображено процес управління змінами в організаціi, зумовлений тиском факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що передбачає виконання таких дій, як: визначення необхiдностi та цiлей змін, їх плану вання, організація, вибiр методу проведення змiн, контролювання, регулювання змін та їх завершальне впровадження. У вітчизняній і зарубіжній літературі немає єдиної думки щодо визначення поняття «управлiння змiнами». У зв'язку з цим у статті з наукової літератури наведено багато найбiльш розповсюджених тлумачень, якi розкривають сутність цього поняття. У статті автором зроблена спроба сформулювати поняття "управління змінами» на підставі узагальнення розповсюджених в літературі тлумачень. Розглянуто, що включають до себе визначення і характеристика проблем та перспектив змін. Визначена мета проведення змiн на торговельному підприємстві. Розглянуто процес управління змінами в торговельній організаціi.

Опис

Ключові слова

зміни, управління змінами, конкурентоспроможнiсть, конкурентні переваги, ефективність змін

Бібліографічний опис

Цуканова, В. Я. Управління змінами підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності / В. Я. Цуканова, Л. В. Кiєнко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2013. – № 2 (5). – С. 24–27.

Зібрання