Системний підхід до еколого-інноваційного управління

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В статті сформована проблема низької ефективності чинної системи забезпечення екологічної безпеки автомобільного транспорту та визначено необхідність формування системи адаптивного управління еколого-інноваційною діяльністю підприємств автомобільного транспорту. Запропоновано модель системи еколого-інноваційного управління АТП, що базується на системному підході та методичному апараті кібернетичного моделювання життєздатних систем. Обґрунтовано перехід від функціонального підходу до управління, використовуваного в концепції життєздатних систем, до більш прогресивного процесного підходу, що дозволить підвищити універсальність розробленої моделі. Система управління підприємством представлена у вигляді метасистеми (суб’єкта управління) та операційного елемента (об’єкта управління). Об’єкт управління представлений у вигляді системи управління портфелями екологічних інновацій АТП (підсистеми оперативного управління). Ці проєкти впроваджуються в п’ять базових бізнес-процесів автотранспортного підприємства: основні процеси виробництва; супутні процеси; допоміжні процеси; забезпечувальні процеси; бізнес-процеси управління та розвитку. Модель життєздатної системи еколого-інноваційного управління АТП передбачає розробку комплексу моделей, які забезпечують ефективність впровадження екологічних інновацій в бізнес-процеси підприємства. Використання запропонованої моделі дозволяє підвищити узгодженість, оперативність, точність, адекватність прийняття управлінських рішень; стабільність функціонування та адаптацію до зміни умов зовнішнього і внутрішнього середовища; збільшити передбачуваність та прозорість еколого-інноваційної діяльності АТП, що сприяє покращенню результативності й ефективності роботи підприємства. Результатом застосування життєздатної моделі управління є покращення керованості системи та підвищення рівня екологічного моніторингу за процесом надання автотранспортних послуг. Результати виконаного дослідження сприяють формуванню системного уявлення про адаптивне управління еколого-інноваційною діяльністю АТП в рамках наукової концепції моделювання життєздатних систем.

Опис

Ключові слова

еколого-інноваційна діяльність, модель, система управління, життєздатна система, системний підхід, процесний підхід, бізнес-процес, екологічні інновації, ecological-innovative activity, model, management system, viable system, system approach, process approach, business process, ecological innovations

Бібліографічний опис

Федотова, І. В. Системний підхід до еколого-інноваційного управління / Федотова І. В. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (вiдп. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 38. – С. 77–94.

Зібрання