Випуск 38

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021)
 • Документ
  Роль автомобільних вантажних перевезень у контексті стратегічних пріоритетів ЄС: виклики для України
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Максименко, А. О.; Maksymenko, A.
  Пріоритети формування конкурентної та ефективної транспортної системи ЄС задекларовані у третій Білій Книзі, опублікованій у 2011 р. Стратегічні пріоритети європейської транспортної політики формуються в контексті та невід’ємно від інших пріоритетів розвитку ЄС, зокрема Європейського Зеленого Курсу, Територіального Порядку 2030. У грудні 2020 р. Європейська Комісія затвердила «Стратегію сталої та розумної мобільності - Європейський транспорт на шляху до майбутнього», ключовими цілями якої є формування сталої, розумної та стійкої мобільності. У пріоритетах розвитку європейської транспортної системи ключовий акцент поставлено на питання екологічності, сталості, розвитку швидкісних залізниць, розширення ринку залізничних вантажних і пасажирських перевезень, розвитку мультимодальних перевезень із переключенням автомобільних потоків на інші види транспорту, впровадження інформаційних технологій та інновацій. Аналіз обсягів вантажних перевезень у розрізі видів транспорту засвідчив, що понад дві третіх вантажних перевезень станом на 2019 р. припадає на автомобільні. Для суміжних з Україною країн-членів ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія) ця частка зростає з 2011 р. Для цих країн у структурі вантажних перевезень, здійснених автомобільним транспортом, переважають міжнародні перевезення. Середня відстань, на які здійснювалися міжнародні вантажні перевезення, для ЄС загалом становила 581 км у 2018 р., а для Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії коливалася від 603 до 786 км. Конкурентоспроможність перевізників із країн, які приєдналися до ЄС з 2004 р., за рахунок низької оплати праці, показує, що на них припадає 80 % усіх міжрегіональних перевезень у ЄС. Транспортні компанії з Польщі є найактивнішими у вантажних перевезеннях між країнами ЄС, зокрема у наданні каботажних послуг. У 2020 р. Європейський Парламент прийняв Пакет мобільності, який вступатиме в силу поетапно протягом наступних шести років. Однак проти окремих положень цього Пакета щодо обов’язкового повернення водіїв додому та обмеження на каботажні операції,виступили представники окремих країн-ЄС, зокрема Польщі та Румунії.
 • Документ
  Удосконалення інформаційної системи автотранспортного підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Ачкасова, Л. М.; Аchkasova, L.
  Інформаційна система автотранспортного підприємства є однією із найважливіших складових його діяльності. Досконалість цієї системи значно впливає на ефективність діяльності підприємства. Метою статті є розробка пропозицій щодо удосконалення існуючої інформаційної системи з урахуванням особливостей підприємства. Для реалізації цілей статті були використані такі методи: проаналізовано та синтезовано інформацію щодо підходів до визначення поняття інформаційної системи та проаналізовано існуючі підходи до проєктування інформаційних систем. За допомогою логічного підходу визначено складові інформаційно-логічної моделі бази даних «Подорожній лист». У ході дослідження також широко використовувалися методи порівняльного аналізу, графічний метод і метод оперограм для вивчення документообігу підприємства. У статті отримала подальший розвиток інформаційна система автотранспортного підприємства, яка, на відміну від існуючих, враховує сучасний стан інформаційних потоків, що забезпечують ефективне управління підприємством і оптимізує маршрути руху документів. Запропоновані удосконалення дозволять автотранспортним підприємствам більш системно досягати поставлених цілей, збільшити швидкість руху інформаційних потоків, забезпечити їх якість та ефективність. Отримані результати, що полягають в розробці удосконаленої інформаційної системи підприємства дозволяють здійснювати подальші дослідження щодо документообігу всіх підрозділів і служб АТП і на підставі результатів досліджень розробляти їх удосконалені інформаційні системи.
 • Документ
  Теоретичні аспекти розвитку логістичної діяльності транспортних підприємств
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Волинець, Л. М.; Volynets, L.
  Визначено необхідність вдосконалення та розвитку логістичної діяльності на транспортних підприємствах. Розкрито зміст поняття «логістична діяльність» та теоретичні аспекти її розвитку на транспортних підприємствах. Проаналізовано комплексні логістичні функції та елементарні логістичні операції. Обґрунтовано роль і місце логістичної діяльності та її вплив на функціонування транспортних підприємств. Проаналізовано ефективність логістичної діяльності на транспортних підприємствах та напрями її удосконалення. Серед напрямів визначено три основні: використання великих даних (Big Data), хмарна логістика та логістичні платформи ланцюгів постачань, інтернет речей. Отже, в удосконаленні логістичної діяльності транспортних підприємств вкрай важливим є наявність та використання інформаційних платформ та технологій. З їх появою стає можливим розроблення різних математичних методик спрощення логістичних завдань та їх практична реалізація. Доведено, що використання логістики сприяє досягненню транспортних підприємством певних конкурентних переваг. Розглянуто думки різних авторів щодо визначення поняття «логістична діяльність» та запропоновано комплексне визначення поняття. Наведено систему управління логістичною діяльністю підприємства, місце та роль елементів логістичної діяльності та доведено, що виконання завдань логістичної діяльності на кожному етапі управління матеріальним потоком підвищує конкурентоспроможність підприємства на ринку транспортних послуг.
 • Документ
  Дослідження діяльності конкурентів автотранспортного підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Шинкаренко, В. Г.; Shynkarenko, V.
  В даній статті розглянуто питання дослідження діяльності конкурентів і наводяться деякі з результатів наших досліджень у цій галузі. Основною метою дослідження є визначення позицій, встановлення сильних та слабих сторін їх діяльності, оцінка власних можливостей розробки на цій основі стратегії і тактики конкурентної поведінки підприємства на ринку. На підставі вивчення літературних джерел встановлено недоліки існуючої моделі аналізу діяльності конкурентів, запропоновано пропозиції щодо її удосконалення. Пропонується дослідження діяльності конкурентів здійснювати в такій послідовності: встановлення пріоритетних конкурентів, збір даних про їх діяльність, визначення сильних і слабких сторін, визначення позиції підприємства серед конкурентів. Для визначення пріоритетних конкурентів пропонується аналіз поля кореляції – клітина в системі координат – конкурент та сегмент ринку, в якій отримуємо дані: обсяг транспортних послуг, частка сегменту ринку, питома вага виду перевезень у загальному обсязі транспортної роботи. Ці показники визначаються по кожному конкуренту і показують пріоритетність кожного конкурента. На першому етапі методики аналізу діяльності конкурентів запропоновано підхід до визначення пріоритетних конкурентів, під якими розуміють тих із них, які мають найбільшу ринкову частку як в цілому на ринку, так і на окремому сегменті ринку. Велика увага в дослідженні приділена визначенню переліку ознак пріоритетності конкурентів та вставленню джерел інформації. На підставі визначених значень діяльності підприємства і конкурентів виникає можливість встановити сильні і слабкі сторони кожного з них. На підставі ознак діяльності підприємств, що характеризують їх величину, виникає можливість отримати узагальнену оцінку ринкового cтановища автотранспортного підприємства і конкурентів, їх сильні і слабкі сторони. При цьому рейтингові оцінки без та з урахуванням значимості кожного критерія ринкового cтановища АТП і конкурентів. Результати дослідження можуть бути використані в процесі визначення оптимальної стратегії діяльності автотранспортних підприємств.
 • Документ
  Системний підхід до еколого-інноваційного управління
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Федотова, І. В.; Fedotova, I.
  В статті сформована проблема низької ефективності чинної системи забезпечення екологічної безпеки автомобільного транспорту та визначено необхідність формування системи адаптивного управління еколого-інноваційною діяльністю підприємств автомобільного транспорту. Запропоновано модель системи еколого-інноваційного управління АТП, що базується на системному підході та методичному апараті кібернетичного моделювання життєздатних систем. Обґрунтовано перехід від функціонального підходу до управління, використовуваного в концепції життєздатних систем, до більш прогресивного процесного підходу, що дозволить підвищити універсальність розробленої моделі. Система управління підприємством представлена у вигляді метасистеми (суб’єкта управління) та операційного елемента (об’єкта управління). Об’єкт управління представлений у вигляді системи управління портфелями екологічних інновацій АТП (підсистеми оперативного управління). Ці проєкти впроваджуються в п’ять базових бізнес-процесів автотранспортного підприємства: основні процеси виробництва; супутні процеси; допоміжні процеси; забезпечувальні процеси; бізнес-процеси управління та розвитку. Модель життєздатної системи еколого-інноваційного управління АТП передбачає розробку комплексу моделей, які забезпечують ефективність впровадження екологічних інновацій в бізнес-процеси підприємства. Використання запропонованої моделі дозволяє підвищити узгодженість, оперативність, точність, адекватність прийняття управлінських рішень; стабільність функціонування та адаптацію до зміни умов зовнішнього і внутрішнього середовища; збільшити передбачуваність та прозорість еколого-інноваційної діяльності АТП, що сприяє покращенню результативності й ефективності роботи підприємства. Результатом застосування життєздатної моделі управління є покращення керованості системи та підвищення рівня екологічного моніторингу за процесом надання автотранспортних послуг. Результати виконаного дослідження сприяють формуванню системного уявлення про адаптивне управління еколого-інноваційною діяльністю АТП в рамках наукової концепції моделювання життєздатних систем.
 • Документ
  Розробка стратегій якості логістичного обслуговування споживачів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Криворучко, О. М.; Овчаренко, А. Г.; Kryvoruchko, O.; Оvcharenko, A.
  Сучасні вимоги реалізації логістичної діяльності вимагають формування та перегляду відповідних стратегій. У статті розглянуто практичний та теоретичний досвід розробки стратегій логістичної діяльності та логістичного обслуговування споживачів. Стратегія якості логістичного обслуговування споживачів реалізується в контурі управління логістичними бізнес-процесами підприємства та є комплексом рішень, планів і заходів, спрямованих на постійне поліпшення та забезпечення ефективної організованої діяльності персоналу у певному матеріальному середовищі, пов’язану з пропозицією і наданням логістичних послуг, що задовольняють конкретні потреби та вимоги споживачів. При формуванні стратегій якості логістичного обслуговування особливу увагу необхідно приділити культурі якості (формуванню світогляду всього колективу у сфері якості – мотивування кожного працівника на одержання нових знань та умінь) та бізнес-культурі логістичної діяльності. Остання виступає як певна єдність інтересів усіх зацікавлених у логістичному процесі груп осіб; забезпечується відповідними способами прийняття управлінських рішень тощо. У статті запропоновано підхід до формування стратегій якості логістичного обслуговування, який ґрунтується на визначенні рівнів результативності, ефективності та адаптивності логістичного обслуговування споживачів і передбачає розробку та вибір варіантів відповідних альтернативних рішень. Типовими стратегіями визначено: стратегію логістичного аутсорсингу, концентрованого поліпшення, реінжинірингу процесу логістичного обслуговування, цілеспрямованого поліпшення якості, застосування технологій "кайдзен", мінімізації логістичних витрат, управління якістю, безперервного поліпшення якості логістичного обслуговування. Вибір пріоритетних альтернативних рішень здійснюється за максимально одержаними значеннями їх інтегральної оцінки з урахуванням важливості реалізації певної стратегії.
 • Документ
  Organizational and economic mechanism and development strategy for the restoration of the liberated territories of Azerbaijan in the post-conflict period
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Mammadov, M.; Mammadova, F.; Ganiyev, Kh.; Nagdiyev, O.; Мамедов, М.; Мамедова, Ф.; Ганієв, Х.; Нагдієв, О.
  The article examines the economic reforms carried out in Azerbaijan, the goals outlined by industries according to Strategic Plan of the “Strategic Road Map for the National Economy and Main Sectors of the Economy”, aimed at implementing these reforms, development strategies, and reforms carried out in accordance with State Programs. The importance of these reforms in the national economy sustainable and constant development has been noted. The article describes the development of the non-oil sector in the framework of general, sectoral and regional programs adopted in Azerbaijan to achieve sustainable development, diversification of the economy, development of infrastructure aimed at ensuring socio-economic development. Thus, the level of gas supply infrastructure in the regions, the level of gasification, the level of industrialization, the creation and development of infrastructure in existing industrial zones, as well as the implementation of clustering measures were reviewed and determined that in 2019, 46 enterprises were registered as residents and more than 8,000 permanent jobs were created. At the same time, during the 4th stage of the industrial revolution, the implementation of innovations in the field of ICT in Azerbaijan, new opportunities for sustainable development of the country as a result of digitalization and the formation of a digital economy were created. Also, the importance of restoring the liberated territories of the country, assessing the current state of the economy, determining the priorities of the sectors and establishing an organizational-management mechanism that ensures the gradual development of these areas in a timely manner were studied in detail. The relevant state decrees, defining measures that need to be taken to ensure the restoration and development of the Upper Karabakh and Kelbajar-Lachin regions and adjacent territories, were also considered and analyzed, specific directions of the organizational and management mechanism to ensure their implementation were specified.
 • Документ
  Сутнісно-змістовна характеристика поняття «трудовий потенціал підприємства»
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Водолажська, Т. О.; Vodolazhska, T.
  У статті досліджено перелік новітніх наукових джерел, присвячених безпосередньо дефініції економічної категорії «трудовий потенціал підприємства». Їх аналіз дозволив зауважити, що вчені та науковці в своїх працях аргументують необхідність уточнення сутності поняття «трудовий потенціал підприємства», особливо з урахуванням трансформацій та нових вимог у сучасному ринковому середовищі функціонування підприємств, що постійно виникають. Водночас спостерігається відсутність єдності їх поглядів щодо встановлення змісту цього терміна, а їх множина відрізняється різноманітністю. Наявні розробки вчених щодо встановлення сутності економічної категорії «трудовий потенціал підприємства» дійсно потребують подальшого розгляду та доопрацювання. Основна мета статті – надати сутнісно-змістовну характеристику та сформулювати дефініцію «трудовий потенціал підприємства» на підставі виокремлення та систематизації ключових (суттєвих) її ознак. У результаті вичерпного аналізу досліджених існуючих тлумачень сутності трудового потенціалу підприємства систематизовано їх перелік у чотири основні підходи до конкретизації змістовної основи цього терміна. На підставі застосування основних логічних прийомів генерування понять (аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення) виокремлено суттєві ознаки цього терміна за змістом дій та сутнісною визначеністю: сукупність наявних та потенційних можливостей і здібностей працівників; самореалізація, ефективне використання, нарощення та розвиток можливостей працівників у трудовій діяльності; сприяння досягненню стратегічних цілей розвитку підприємства. Для формулювання дефініції «трудовий потенціал підприємства» передбачено: по-перше, поєднання зазначених вище трьох суттєвих ознак трудового потенціалу підприємства; по-друге, включення ознаки щодо можливості прояву за новітніх мінливих умов соціально-економічного середовища функціонування підприємств; по-третє, ґрунтування разом з тим на трактуванні опорного поняття «потенціал»; по-четверте, врахування особливостей чотирьох основних підходів до конкретизації змістовної основи терміна. На підставі зазначених вище положень сформульовано сутність трудового потенціалу підприємства, відмінністю якого від існуючих є комплексне врахування суттєвих його ознак за сутнісною визначеністю та змістом дій, а також врахування ознаки щодо можливості прояву за новітніх мінливих умов соціально-економічного середовища функціонування підприємств.
 • Документ
  Особливості становлення системи корпоративного менеджменту в Україні
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Бочарова, Н. А.; Bocharova, N.
  У статті встановлено необхідність розрізняння понять системи корпоративного управління та системи корпоративного менеджменту. Досліджено складові елементи цих систем за загальними характеристиками: користувацька орієнтація, суб’єкт, об’єкт, основні учасники, цільове спрямування, вплив середовища на систему, показники ефективності. Виявлено зв’язок та взаємодію між системами корпоративного управління та корпоративного менеджменту. Розглянуто точки зору вчених на вплив зовнішнього та внутрішнього середовища компаній при формуванні систем. Запропоновано систему корпоративного менеджменту, що включає взаємозв’язок суб’єкта та об’єкта управління, який в якості основних підсистем має такі блоки: блок стратегічного планування, блок прийняття рішень з ключових питань, блок координації роботи керівників та робочого персоналу, блок ефективності управління та розвитку компанії. Блок стратегічного планування передбачає збір й обробку інформації для визначення можливих сценаріїв розвитку компанії, формування припустимих стратегічних альтернатив, їх оцінку й вибір. Блок прийняття рішень з ключових питань служить для трансформації обраної стратегії в конкретні цільові показники (індикатори стратегічного розвитку). Блок координації роботи керівників та робочого персоналу дозволяє пов’язати стратегічні цілі й ключові показники ефективності, визначені для компанії в цілому, з фінансовими та операційними планами окремих бізнес-одиниць і підрозділів, забезпечивши їхнє зіставлення і несуперечливість. Блок ефективності управління та розвитку компанії повинен надати результати аналізу діяльності компанії у вигляді фінансової звітності та висновків, отриманих з її обробки та аналізу, керівництву та зацікавленим стейкхолдерам. Запропонована система корпоративного менеджменту дозволить покращити ефективність визначення методів й підходів, застосування яких вимагається для реалізації функцій корпоративного менеджменту й стратегічного планування, та прискорить визначення процесів (регламентів) взаємодії між підрозділами, відповідальними за виконання тих чи інших управлінських функцій.
 • Документ
  Система підтримки прийняття рішень щодо формування і реалізації стратегії інноваційного розвитку транспортної інфраструктури
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Дмитрієва, О. І.; Левченко, Я. С.; Dmytriieva, O.; Levchenko, Ya.
  На стратегічному рівні державного управління інноваційним розвитком транспортної інфраструктури присутній високий ступінь невизначеності в оцінці зовнішнього середовища, слабка формалізація методів управління і широке використання експертних оцінок і знань, багатокритеріальність при оцінці прийнятих рішень. З метою підвищення якості стратегічних процесів виникає необхідність використання систем підтримки прийняття рішень. На основі аналізу досліджень визначено, що системи підтримки прийняття рішень дозволяють подолати труднощі, пов’язані з багатокритеріальністю, обмеженістю ресурсів і неповнотою інформації. У дослідженні виділено три рівні систем підтримки прийняття рішень залежно від специфіки розв’язуваних завдань і використовуваних технологічних засобів. Авторами визначено склад системи підтримки прийняття рішень, що включає: системи накопичення файлів; системи аналізу даних; розрахункові системи; репрезентативні (образні) системи; оптимізаційні системи; рекомендаційні системи. Ґрунтуючись на існуючих підходах до побудови систем підтримки прийняття рішень і визначених процедурах стратегічного державного управління, в статті розроблено систему підтримки прийняття рішень щодо формування і реалізації стратегії інноваційного розвитку транспортної інфраструктури. Запропонована авторами система підтримки прийняття рішень щодо формування і реалізації стратегії інноваційного розвитку транспортної інфраструктури включає послідовну реалізацію блоків. У дослідженні ідентифіковано елементи такої системи, які включають сукупність блоків-завдань (цілепокладання, проєктних пропозицій, стратегічних альтернатив, мотивації, комунікації, контролінгу) та інструментальних модулів (даних, експертної оцінки, аналітики, моделювання). Використання розробленої системи підтримки прийняття рішень щодо формування і реалізації стратегії інноваційного розвитку транспортної інфраструктури дозволяє підвищити якість та обґрунтованість стратегічних рішень і відповідно забезпечити можливість ефективної реалізації стратегічного державного управління.