Інвестиційно-інноваційна модернізація економіки України на сучасному етапі

Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті висвітлені особливості структурної перебудови вітчизняної економіки, а саме інвестиційно-інноваційна її модернізація, яка є головним інструментом забезпечення конкурентоздатності держави. В умовах сучасного розвитку суспільства та формування суспільства інформаційної економіки, вітчизняній економіці слід адаптуватися до змін, що викликані так званою четвертою промисловою революцією. Це можливо лише за умов здійснення фундаментальних зрушень в бік від традиційного виробництва промисловості до поширення і більшого використання ІКТ, рушійними силами таких зрушень є інвестиції та інновації. Метою статті є всебічний аналіз та оцінка інвестиційно-інноваційної модернізації економіки України, задля пошуку шляхів підвищення її ефективності. Методичну основу даної статті становлять методи аналізу і синтезу, порівняльний та системний підхід при дослідженні сьогоднішніх реалій. В даній статті проведено аналіз інвестиційної активності України, а саме проаналізовані загальні показники обсягів залучених інвестицій в Україну за останні п’ять років, на підставі чого стверджуємо, що економіка України характеризується низьким рівнем залучення іноземних інвестицій; проведено порівняння і аналіз державних інвестицій в НДДКР у ЄС, розвинутих країнах та України, на підставі чого зазначаємо, що Україна майже не приймає участі у фінансуванні досліджень і розробок (менше 0,1%), в той час як у ЄС найменший показник у Латвії майже у чотири рази більший; проаналізовано та проведено порівняння інвестицій інституційних секторів ЄС та України, на підставі чого виявлені секторальні тенденції капіталовкладень. Загалом на підставі ґрунтовного аналізу виявлені прогалини в інвестиційно-інноваційній модернізації національної економіки, що не сприятиме досягненню тих цілей і завдань, які зазначені у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Практична значущість статті полягає у можливості використання авторських пропозицій при модернізації економічного розвитку України.

Опис

Ключові слова

модернізація економіки, технологічні інновації, інвестиційна активність, інноваційний розвиток, інформаційно-комунікаційні технології, modernization of the economy, technological innovation, investment activity, innovative development, information and communication technology

Бібліографічний опис

Ткаленко, С. І. Інвестиційно-інноваційна модернізація економіки України на сучасному етапі / С. І. Ткаленко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 16–21.

Зібрання