ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ»

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто існуючі дефініції понять «розвиток», «розвиток системи» та «розвиток підприємства». Визначено основні властивості, що вирізняють розвиток серед інших процесів, а саме: незворотність, спрямованість та закономірність змін. Встановлено та упорядковано, з точки зору виникнення у часі, прояви сутності поняття «розвиток» як іманентної властивості, принципу, закону, процесу, явища, результату, кожному з яких дано характеристику. Виконано порівняльний аналіз поняття «розвиток» з родинними категоріями, а саме: зростання, удосконалення, еволюція та прогрес. Здійснено конкретизацію особливостей розвитку, які є притаманними соціально-економічній системі, за кожним проявом сутності поняття «розвиток». Запропоновано визначення поняття «розвиток соціально-економічної системи» за допомогою методу логічного узагальнення.

Опис

Ключові слова

розвиток, зміни, сутність, іманентна властивість, принцип, закон, процес, явище, результат, соціально-економічна система, развитие, изменения, сущность, имманентное свойство, принцип, закон, процесс, явление, результат, социально-экономическая система, development, changes, essence, immanent feature, principle, law, process, phenomenon, result, socio-economic system

Бібліографічний опис

Шинкаренко, В. Г. Дослідження сутності поняття „розвиток соціально-економічної системи” / Шинкаренко В. Г., Бурмака М. М. // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Шинкаренко В. Г. [голов. ред.] та ін.]. ‒ Харків : ХНАДУ, 2013. ‒ Вип. 21. ‒ С. 73‒86.

Зібрання