МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ: ПРОБЛЕМИ ТЕСТУВАННЯ

Анотація

Розглянуто питання складання та практичного використання тестів, розраховано вірогідності випадкового отримання правильних відповідей. Показано, що ймовірність випадкового вибору правильної відповіді низька тільки для складних завдань.

Опис

Ключові слова

тестування, ймовірність, математичне очікування, середнє квадратичне відхилення, тестирование, вероятность, математическое ожидание, среднее квадратичное отклонение, testing, probability, mathematic expectation, average quadric deviation.

Бібліографічний опис

Модульно-рейтингова система оцінки знань студентів: проблеми тестування / Л. Л. Костіна, В. І. Нікітін, Ж. В. Саппа, В. О. Нестеренко // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др.]– Х., 2010. – Вып. 27. – С. 113-116.

Зібрання