Формування комунікативної компетентності в іноземних студентів інженерних спеціальностей технічних ЗВО України

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті досліджується проблема комплексного підходу до формування комунікативної компетентності в іноземних студентів технічних ЗВО України на етапі підготовки до вступу до вишу. Автори пропонують упровадити в навчальний процес комунікативний, культурологічний та особистісно-діяльнісний підходи. Таке комплексне використання зазначених педагогічних підходів до навчального процесу з підготовки майбутніх іноземних інженерів дозволить значно збільшити час мовленнєвої практики на заняттях для кожного студента, досягти належного засвоєння матеріалу всіма учасниками групи, вирішувати різні виховні та розвивальні завдання.

Опис

Ключові слова

комплексний підхід, навчальний процес, комунікативна компетентність, комунікативний підхід, культурологічний підхід, особистісно-діяльнісний підхід, complex approach, educational process, communicative competence, communicative approach, cultural approach, personalityactivity approach, комплексный подход, учебный процесс, коммуникативная компетентность, коммуникативный подход, культурологический подход, личностно-деятельностный подход

Бібліографічний опис

Бондаренко, Л. М. Формування комунікативної компетентності в іноземних студентів інженерних спеціальностей технічних ЗВО України / Бондаренко Л. М., Князєва, І. О. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 89. – С. 147–151.