Моделювання функціональних структур у системі управління промисловим підприємством

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті розглянуто методологічні положення щодо синтезу моделі функціональної структури системи управління промисловим підприємством на засадах процесного управління. Предметом дослідження виступили бізнес-процеси промислового підприємства, їх взаємозв’язок і переплетіння. Мета дослідження полягає у розробці методології моделювання функціональної структури управління протіканням бізнес-процесів на промислових підприємствах. Методологічним базисом дослідження є синтез методів системного аналізу, структурного, мережевого та економіко-математичного моделювання, а також методів економічного та математичного аналізу. Здійснено опис бізнес-процесу промислового підприємства з позицій кібернетики. Розроблено економіко-математичний інструментарій, за допомогою якого здійснено формалізацію типової для промислового підприємства мережі бізнес-процесів у формі структурно-функціональної моделі. Обґрунтовано коректність та адекватність розробленої методики моделювання «стиків» між окремими бізнеспроцесами підприємства з використанням множини граф-моделей спеціальної структури. Використання даного методологічного базису та економіко-математичного апарату при вирішенні науковопрактичних завдань менеджменту підприємства суттєво розширює і поглиблює можливості економічного аналізу в процесі вирішення проблемних ситуацій та робить управлінські рішення більш ґрунтовними та ефективними.

Опис

Ключові слова

функціональна структура підприємства, мережа бізнес-процесів підприємства, система управління підприємством, методологія моделювання, структурно-функціональна модель, граф-модель, enterprise functional structure, enterprise business process network, enterprise management system, modeling methodology, structural functional model, graph model

Бібліографічний опис

Глущевський, В. В. Моделювання функціональних структур у системі управління промисловим підприємством / В. В. Глущевський // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 22–28.

Зібрання