Аналіз сутності поняття економічної безпеки підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета. Метою дослідження є розкриття сутності поняття «економічна безпека підприємства» з точки зору різних науковців та аналіз зазначеної категорії. Методика дослідження. Для досягнення зазначеної мети, у роботі використано метод угруповання, який було застосовано при виявленні підходів до визначення сутності досліджуваного поняття «економічна безпека підприємства». Результати. У роботі досліджено систему визначень поняття «економічна безпека підприємства» з точки зору різних вчених, де саме поняття «економічна безпека підприємства» розглядається з таких напрямків як: стан ефективного використання ресурсів, стан виробничої системи, наявність конкурентних переваг, стан економічного розвитку, гармонізація економічних інтересів. Проведено аналіз визначень наукового поняття «економічна безпека підприємства», де зазначено, що, з однієї сторони, економічна безпека підприємства представляє собою універсальну категорію, а з іншої – до розкриття її сутності можна підійти з різних боків і тлумачити це визначення, опираючись на певну особливість бачення. Стабільність і успішність функціонування підприємства, досягнення його стратегічних цілей, а також збільшення прибутку неможливе без належного рівня економічної безпеки. Економічна безпека підприємства є визначною для економічної безпеки суспільства, особливо в сьогоденні, де світова криза диктує свої умови для виживання не тільки в Україні, а в більшості розвинених країн. Наукова новизна. У ході наукового дослідження було виділено такі основні цілі економічної безпеки підприємства: забезпечення фінансової ефективності функціонування підприємства, максимальне використання технологічного потенціалу фірми і підвищення її конкурентоспроможності, досягнення ефективної організаційної структури та управління підприємством, забезпечення високого рівня кваліфікації кадрів, високий рівень екологічності підприємства, тобто мінімізація шкідливих викидів у навколишнє середовище, забезпечення надійності правового захисту функціонування підприємства, інформаційний захист. Практична значущість. Сферою застосування результатів дослідження є будь-яка галузь, що сприяє економічному розвитку і функціонуванню держави на належному рівні.

Опис

Ключові слова

економічна безпека, безпека суспільства, підприємство, ресурси, ефективність функціонування, экономическая безопасность, безопасность общества, предприятие, ресурсы, эффективность функционирования, economic security, public safety, enterprise, resources, efficiency of the functioning

Бібліографічний опис

Лисенко, А. О. Аналіз сутності поняття економічної безпеки підприємства / А. О. Лисенко, Д. О. Грабар // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2020. – № 1 (24). – С. 101–109.

Зібрання