Управління конфліктами на підприємстві

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Будь-яка соціально-економічна система неможлива без існування конфліктів, але вони можуть мати як конструктивний, так і деструктивний результат. Саме тому питання управління конфліктами на підприємстві є актуальним. Метою статті є розробка алгоритму управління конфліктами на підприємстві. Для реалізації цілей статті були використані наступні методи: проаналізовано та синтезовано інформацію щодо визначення поняття конфлікту і встановлено, що одні авто ри розглядають конфлікт як негативне явище, другі – як нейтральне, треті – як явище, яке може призвести як до позитивних, так і до негативних результатів. За допомогою логічно го підходу визначено, що процес управління конфліктами має відбуватися на рівні підпри ємства як діяльність зі створення технології управління конфліктами, конфліктологічної компетентності працівників та інших дій для забезпечення профілактики конфліктів. У ході дослідження також широко використовувався метод синтезу, графічний метод і системний підхід для формування алгоритмів управління конфліктами. В статті отримали подальший розвиток алгоритми управління конфліктами на під приємстві, які, на відміну від існуючих, доповнені фазою діагностики конфлікту (для рівня актуального конфлікту) та розширенням змісту фаз алгоритму на рівні підприємства. Запропоновані удосконалення дозволять стабілізувати процеси управління конфліктами на підприємстві і визначити певну процедуру цього процесу. Отримані результати, що полягають в розробці удосконаленого алгоритму управління конфліктами на підприємстві дозволяють здійснювати подальші дослідження щодо розробки системи управління конфліктами та механізму формування конфліктологічної компетентності працівників підприємства.

Опис

Ключові слова

конфлікт, управління конфліктами, конфліктологічна компетентність, технологія управління конфліктом, conflict, conflict competence, conflict management, conflict management technology

Бібліографічний опис

Ачкасова, Л. М. Управління конфліктами на підприємстві / Ачкасова Л. М., Водолажська Т. О., Бекетов Ю. О. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (вiдп. ред.) та iн. ‒ Харкiв, 2022. ‒ Вип. 40. ‒ С. 22‒34.

Зібрання