Забезпечення компетентності й міждисциплінарних зв'язків як метод удосконалення радіоекологічної освіти

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Запропоновано новий методологічний підхід для підготовки екологів під час вивчення дисципліни «Радіоекологія», який забезпечує формування міждисциплінарних зв'язків і науково-дослідного мислення, диференціацію навчання, можливість самостійної підготовки та вдосконалення навичок, високий рівень компетентності. Теоретична частина дисципліни забезпечує сприйняття її змісту, нових понять, явищ і процесів, набуття міцних знань, знайомство з сучасними досягненнями науки. Диференційована практична частина мотивує до навчальної діяльності та до пізнавального процесу, прищеплює навички вирішення конкретних практичних завдань з радіаційних проблем, підвищує рівень кваліфікації та компетентності майбутнього фахівця. Індивідуальні завдання розвивають навички аналізу, критичне мислення та здатність використовувати професійні знання у виробничій ситуації, що створює підстави для формування конкурентоздатної особистості. Самостійна підготовка студентів за тестовими завданнями дисципліни дозволяє здійснити контроль знань, перевірити наявність навичок і творчої компоненти в здобувачів освіти на різних етапах навчання. Новий методичний підхід щодо вивчення дисципліни «Радіоекологія» з огляду на міждисциплінарні зв'язки використаний в процесі створення підручника «Радіоекологія».

Опис

Ключові слова

радіоекологія, міждисциплінарні зв'язки, компетентність, практичні навички, індивідуальні та тестові завдання, диференціація навчання, самостійна підготовка, radioecology, interdisciplinary connections, competence, practical skills, individual and test tasks, differentiation of training, self-training

Бібліографічний опис

Хоботова, Е. Б. Забезпечення компетентності й міждисциплінарних зв'язків як метод удосконалення радіоекологічної освіти / Е. Б. Хоботова, В. В. Даценко // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 102. – С. 111–119.

Зібрання