ЦІННІСТЬ ПОСЛУГ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У даній статті обговорюється питання формування цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту як об’єкта управління. Метою статті є обґрунтування складу й структури об’єкта при управлінні цінністю послуг пасажирського автомобільного транспорту. У статті проведено аналіз підходів до визначення поняття «цінність», виявлено їх недоліки й переваги і, на основі теоретичного обґрунтування й ло-гічного узагальнення, уточнене визначення цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту. На основі існуючих підходів до визначення параметрів і величини цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту, з використанням методології функці-онального моделювання IDEF0, розроблено модель формування цінності даних послуг, що відображає склад і структуру об’єкта управління. Дана модель дозволяє автотранспор-тним підприємствам підвищити рівень цінності послуг, що надаються, якість обслугову-вання пасажирів і, як наслідок, конкурентоспроможність, ефективність діяльності й ма-ксимальні фінансові результати. Ми пропонуємо формувати склад і структуру об’єкта управління на основі оцінювання цінності послуги залежно від задоволеності споживачів складовими її параметрами. Запропонований опис цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту як об’єкта управління можна використовувати для опису об’єктів управління іншими послугами з урахуванням специфіки їх формування.

Опис

Ключові слова

послуга, цінність, процес, формування, об’єкт, управління, услуга, ценность, процесс, формирование, объект, управление, service, value, process, forming, object, management

Бібліографічний опис

Легкий, С. А. Цінність послуг пасажирського автомобільного транспорту як об’єкт управління / Легкий С. А. // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Криворучко О. М. голов. ред. та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2014. – Вип. 24. – С. 139–152.

Зібрання