Система управління економічною безпекою АТП в умовах загострення конкурентної боротьби на міжнародному ринку автотранспортних послуг

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Стаття присвячена проблемам розкриття сутності управління економічною безпекою автотранспортних підприємств (АТП) в умовах загострення конкурентної боротьби на міжнародному ринку автотранспортних послуг. Виявлено, що за сучасних динамічних умов жорсткої конкуренції впровадження нових систем управління, які б охоплювали всі сфери функціонування підприємства і допомагали вирішувати проблеми забезпечення високого рівня економічної безпеки, є неодмінним підґрунтям для ефективного управління підприємствами, й економічною безпекою зокрема. Визначено, що управління економічною безпекою підприємства передбачає симбіоз двох таких аспектів як стратегічний та оперативний. Ідентифіковано суб’єкт управління економічною безпекою підприємства, в якості апарату управління цього суб’єкта. Під об’єктом управління запропоновано розуміти економічну безпеку підприємства, а також систему взаємопов’язаних елементів його економічної безпеки, які утворюють спроможність суб’єкта господарювання досягти свою місію за найбільш ефективного використання всіх наявних видів ресурсів в поточному і майбутньому періодах. Запропоновано модель системи управління економічною безпекою АТП, яка ілюструє взаємодію між підсистемами на основі прямих і обернених зв’язків, що реалізуються у горизонтальному і вертикальному напрямах у рамках накладених обмежень. Основні функції управління економічною безпекою підприємства згруповані у три основні блоки, а саме: вирішальний (D), який охоплює функції аналізу і планування; перетворювальний (R), що включає функції організації, мотивації і регулювання; інформаційно-контрольний (J), який займається збором, обробкою інформації й здійснює управлінський контроль. Обґрунтовано необхідність подальшого розвитку теоретичних аспектів економічної безпеки підприємств у розрізі впровадження комплексу превентивних заходів для мінімізації впливу загроз на ефективне функціонування суб’єкта господарювання.

Опис

Ключові слова

економічна безпека підприємств, загроза, система, управління економічною безпекою, economic safety, threat, system, management of economic security

Бібліографічний опис

Нікітіна, А. В. Система управління економічною безпекою АТП в умовах загострення конкурентної боротьби на міжнародному ринку автотранспортних послуг / А. В. Нікітіна // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 38–43.

Зібрання