Екзогенні та ендогенні фактори впливу на життєздатність підприємств транспортно-логістичної сфери

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В статті розглядаються структура та рівні факторів, що впливають на життєздатність підприємства з точки зору системного підходу. Дослідження впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на життєздатність підприємств транспортно-логістичної сфери має важливість як в теоретичному, так і в практичному відношенні. Метою дослідження є удосконалення теоретичних засад формування системи екзогенних та ендогенних факторів впливу на життєздатність підприємства з позиції специфіки їх впливу. На основі теорії полів запропоновано структуру взаємодіючих полів підприємства та типи середовищ, що оточують підприємство. Зовнішнє середовище також поділене на мікро- та макросередовище, які формують поля взаємодії умов та чинників впливу на підприємство. Відповідно до кожного поля виділено основні групи екзогенних факторів. Екзогенні фактори поділено по рівнях формування: міжнародний, національний та регіональний. На цій основі запропоновано шести рівневу модель впливу екзогенних чинників на життєздатність підприємства. Дана модель може бути використана для виявлення ключових чинників при управлінні життєздатністю підприємства. В статті було виділено основні групи ендогенних факторів. Відповідно до спрямованості впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, запропоновано поділяти всі чинники на три основних типи: сприятливі, несприятливі, індиферентні. На цій основі сформована система чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на забезпечення життєздатності підприємства. Представлено результати взаємодії екзогенних та ендогенних факторів підприємства узагальненими формульними алгоритмами, які дозволяють описати умови при яких підприємство руйнується, виживає та розвивається. Багаторівнева модель системи чинників впливу на життєздатність підприємства може застосовуватися для будь-яких підприємств і організацій. Запропоновані теоретичні основи дозволяють узгоджувати вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ на життєздатність підприємства та створювати їх певну структуру, визначати рівні впливу.

Опис

Ключові слова

життєздатність, екзогенні фактори, ендогенні фактори, середовище, поле, суб’єкти взаємодії, багаторівнева модель, viability, exogenous factors, endogenous factors, environment, field, subjects of interaction, multilevel model, жизнеспособность, экзогенные факторы, эндогенные факторы, среда, поле, субъекты взаимодействия, многоуровневая модель

Бібліографічний опис

Федотова, І. В. Екзогенні та ендогенні фактори впливу на життєздатність підприємств транспортно-логістичної сфери / Федотова І. В. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 35. – С. 94–121.

Зібрання