Випуск 35

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020)
 • Документ
  Соціальна відповідальність у стратегічному управлінні підприємством: ключові завдання інтеграції за імперативами сталого розвитку
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Філиппова, С. В.; Філіппов, В. Ю.; Filyppova, S.; Filippov, V.; Филиппова, С. В.; Филиппов, В. Ю.
  У статті висвітлені ключові завдання інтегрування соціальної відповідальності у стратегічне управління на вітчизняних підприємствах. Обґрунтовано цілі, низку ключових завдань та інструментів, шляхи, механізм, принципи та очікувані результати інтегрування. Метою статті є обґрунтування та вдосконалення теоретичного базису вирішення зазначених ключових завдань інтегрування механізму соціальної відповідальності у стратегію підприємства будь-якої галузі, що продовжує та популяризує дослідження, виконані за участю авторів. Наведено типологію напрямів удосконалення взаємозв’язків соціальної відповідальності зі стратегічним управлінням в аспекті його ключових завдань. Наведено рекомендовані авторами інструменти соціальної відповідальності, обґрунтовані як результативні для сприйняття суспільством цінностей сталого розвитку за його імперативами.
 • Документ
  Оцінювання якості логістичного обслуговування споживачів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Овчаренко, А. Г.; Оvcharenko, А.
  З метою забезпечення якості логістичних послуг та процесу логістичного обслуговування необхідно здійснювати відповідне оцінювання. У статті розглянуто наявні підходи до оцінювання якості логістичного обслуговування споживачів. Установлено відсутність обґрунтованого переліку критеріїв та показників оцінки якості логістичного обслуговування та використовуваних методів їхнього розрахунку та оцінювання. Серед методів, що використовуються для оцінки якості логістичного обслуговування споживачів, найчастіше застосовують розрахунково-аналітичний (на базі часткових показників); інтегральний, що об’єднує часткові показники. Запропоновано методичний підхід до оцінки якості логістичного обслуговування споживачів, що базується на застосуванні методу кваліметричного оцінювання з використанням інтервальних шкал вимірювання. В основу розробленого методичного підходу покладено теоретичні положення процесного підходу, згідно з яким якість процесу логістичного обслуговування характеризується результативністю, ефективністю та адаптивністю. Результативність відображає ступінь відповідності фактичного результату логістичного обслуговування – надання логістичної послуги очікуваному (плановому, тому, що вимагає споживач) та характеризується якістю, точністю часу та тривалістю виконання логістичної послуги. Ефективність визначається через витрати часу й ресурсів, які повинні бути мінімізовані, тобто через мінімізацію витрат та швидкості виконання замовлення споживача. Адаптивність логістичного обслуговування – швидкістю відклику на зміни вимог споживачів або умов постачання тощо. Розроблено факторно-критеріальні моделі оцінювання якості логістичного обслуговування, що є комплексом взаємопов’язаних факторів та критеріїв, за якими визначається ступінь відповідності логістичного обслуговування встановленим цілям, стандартам та вимогам споживачів. Запропонований методичний підхід є основою для розробки методів та підходів до забезпечення та підвищення якості логістичного обслуговування споживачів.
 • Документ
  Вибір пріоритетного конкурента підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Догадайло, Я. В.; Dogadaylo, Ya.
  У статті вирішується проблема обґрунтованого вибору пріоритетного конкурента підприємства. Під пріоритетним конкурентом підприємства розуміється інше підприємство, що виробляє більшою мірою аналогічний за структурою і обсягом набір послуг, робіт, іншої продукції, що має для нього стратегічну значущість. Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив відсутність методичних підходів щодо вибору пріоритетного конкурента, які б могли бути використані будь-яким підприємством в мінливих умовах господарювання, на підставі фінансової звітності, складеної згідно з чинними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (П(С)БО). Основною метою дослідження стала розробка методичного підходу щодо вибору пріоритетного конкурента будь-яким підприємством на підставі начвної фінансової звітності в умовах мінливості. Унаслідок вирішення поставленої мети вдосконалено методичний підхід щодо вибору пріоритетного конкурента підприємства на підставі доповнення інформаційної бази вибору – кожної клітини поля конкуренції – сектором динаміки, що враховує динаміку чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), та узгодження складових клітини з чинними П(С)БО. Для практичного застосування вдосконаленого методичного підходу були розроблені: послідовність дій щодо вибору пріоритетного конкурента згідно із запропонованими елементами поля конкуренції, пристосований до вимог чинних П(С)БО детальний алгоритм здійснення процесу вибору пріоритетного конкурента будь-яким підприємством та практичні рекомендації щодо їхньої реалізації. Окрім того, ураховуючи специфіку діяльності підприємств дорожнього господарства, уточнено перелік типових сегментів ринку дорожньої продукції (товарів, робіт, послуг), на підставі якого вдосконалено поле конкуренції підприємств дорожнього господарства. Для отримання описаних результатів були використані такі методи дослідження: логіко-теоретичного узагальнення та порівняння, абстрагування, аналогії, формалізації, аналізу, синтезу, дедукції, індукції, ранжування, системний підхід, комплексний підхід, моделювання, табличний, бальної оцінки. Використання запропонованих розробок дозволить управлінському персоналу підприємства не розподіляти обмежені ресурси на всю сукупність наявних конкурентів, а сконцентрувати свою увагу на найбільш вагомому з них, що сприятиме розробці з найменшими витратами оптимальної стратегії розвитку, яка врахує особливості діяльності найвпливовішого та найнебезпечнішого конкурента.
 • Документ
  Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування підприємств транспортної інфраструктури
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Дмитрієва, О. І.; Dmytriieva, O.; Дмитриева, О. И.
  Незважаючи на значну кількість дискусій щодо проблем оцінки ефективності діяльності підприємств, досі мало уваги приділялося оцінці ефективності діяльності підприємств на основі комплексного підходу, що враховує всі чинники. У статті розглядається методичний підхід до оцінки ефективності функціонування підприємств транспортної інфраструктури на прикладі підприємств пасажирського автомобільного транспорту, сформований із використанням збалансованої системи показників. Розробка методичного підходу до оцінки ефективності функціонування підприємств має важливість як в теоретичному, так і в практичному відношенні. У роботі вдосконалено методичний підхід до оцінки ефективності функціонування підприємств пасажирського автомобільного транспорту. Визначено, що одним із сучасних підходів до оцінки ефективності діяльності підприємств є збалансована система показників, яка є системою стратегічного управління організацією на підставі виміру та оцінки ефективності її діяльності за переліком показників. Запропонований методичний підхід для оцінки функціонування підприємств пасажирського транспорту містить три основні етапи: підготовка; оцінка ефективності функціонування підприємств пасажирського транспорту; аналіз результатів оцінки ефективності функціонування підприємств пасажирського транспорту. У роботі визначено перелік показників, за якими проводиться оцінка ефективності та порядок їх розрахунку. На основі збалансованої системи показників для підприємств пасажирського транспорту автором відібрані чотири групи показників: «Фінанси», «Персонал», «Клієнти», «Основні процеси підприємства». Сформовано алгоритм оцінки ефективності функціонування підприємств пасажирського транспорту. Запропонований методичний підхід дозволить підприємствам пасажирського автомобільного транспорту підвищити рівень конкурентоспроможності та ефективності діяльності. Отримані результати, що полягають в удосконаленому методичному підході до оцінки ефективності функціонування підприємств пасажирського автомобільного транспорту, дозволяють здійснювати подальші дослідження питань забезпечення ефективної діяльності підприємства транспортної інфраструктури.
 • Документ
  Екзогенні та ендогенні фактори впливу на життєздатність підприємств транспортно-логістичної сфери
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Федотова, І. В.; Fedotova, I.; Федотова, И. В.
  В статті розглядаються структура та рівні факторів, що впливають на життєздатність підприємства з точки зору системного підходу. Дослідження впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на життєздатність підприємств транспортно-логістичної сфери має важливість як в теоретичному, так і в практичному відношенні. Метою дослідження є удосконалення теоретичних засад формування системи екзогенних та ендогенних факторів впливу на життєздатність підприємства з позиції специфіки їх впливу. На основі теорії полів запропоновано структуру взаємодіючих полів підприємства та типи середовищ, що оточують підприємство. Зовнішнє середовище також поділене на мікро- та макросередовище, які формують поля взаємодії умов та чинників впливу на підприємство. Відповідно до кожного поля виділено основні групи екзогенних факторів. Екзогенні фактори поділено по рівнях формування: міжнародний, національний та регіональний. На цій основі запропоновано шести рівневу модель впливу екзогенних чинників на життєздатність підприємства. Дана модель може бути використана для виявлення ключових чинників при управлінні життєздатністю підприємства. В статті було виділено основні групи ендогенних факторів. Відповідно до спрямованості впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, запропоновано поділяти всі чинники на три основних типи: сприятливі, несприятливі, індиферентні. На цій основі сформована система чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на забезпечення життєздатності підприємства. Представлено результати взаємодії екзогенних та ендогенних факторів підприємства узагальненими формульними алгоритмами, які дозволяють описати умови при яких підприємство руйнується, виживає та розвивається. Багаторівнева модель системи чинників впливу на життєздатність підприємства може застосовуватися для будь-яких підприємств і організацій. Запропоновані теоретичні основи дозволяють узгоджувати вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ на життєздатність підприємства та створювати їх певну структуру, визначати рівні впливу.
 • Документ
  Оцінка ресурсів автотранспортного підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Шинкаренко, В. Г.; Shynkarenko, V.
  На сьогоднішній день найбільш перспективним інструментом стратегічного управління підприємствами є ресурсний підхід. Його впровадження передбачає виконання значного обсягу досліджень, серед яких певне місце займає вдосконалення оцінки ресурсів підприємства. Водночас виникає проблема порівняння ресурсів АТП із ресурсами конкурентів. Необхідною умовою цього є вимога: два об’єкти рівні, якщо вони мають однакові властивості та однакові їх значення і є екземплярами одного й того самого класу. Головним ресурсом будь-якого автотранспортного підприємства є рухомий склад. У зв’язку з цим до переліку критеріїв, що характеризують окремі марки рухомого складу, варто включити ті з них, які дозволяють вирішити поставлені завдання. Мета статті – запропонувати методичний підхід, який дозволив би більш точно визначити критерій розрахунку кількості рухомого складу за кожною маркою автомобілів на підставі більш повного врахування їхніх особливостей. До складу його особливостей, що треба враховувати для визначення величини критерію цінності рухомого складу, потрібно віднести: вантажомісткість, вартість транспортних засобів, тривалість перебування в експлуатації, витрати палива на 100 км пробігу та ін. Пропонується для кожної марки автомобілів установити коефіцієнти приведення, які враховують ці особливості та розраховуються як сума добутку значущості характеристик автомобіля на нормоване значення чинників. Для визначення коефіцієнтів значущості характеристик автомобіля використаємо метод попарного порівняння. Нормовані значення чинників формування коефіцієнта приведення окремої марки автомобіля розраховуємо як відношення абсолютного значення чинника формування коефіцієнта приведення до найбільшого абсолютного його значення в сукупності. Таким чином розроблено методичний підхід розрахунку коефіцієнтів приведення кожної марки автомобіля до умовної одиниці. Метод дозволяє враховувати у визначенні величини коефіцієнта приведення всю сукупність чинників його формування.
 • Документ
  Формирование системы объектов мотивирования работников
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Величко, Я. И.; Velychko, Ya.; Величко, Я. І.
  Целью статьи является дальнейшее развитие теоретических положений, методических и практических рекомендаций по комплексному управлению трудовым поведением работников путем формирования системы объектов мотивирования. Она учитывает факторы, формирующие трудовое поведение (опосредованное влияние субъектов управления на поведение персонала, в основе которого лежит воздействие на личность работника, на его систему мотивов, изучаются его реакции на стимулы), и факторы реализации трудового поведения, что предполагает непосредственное прямое воздействие на процесс выполнения работы и ее результаты, значимые для отдельных работников, организации в целом и ее целевых групп.
 • Документ
  Оцінювання результативності управління людськими ресурсами організації
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Кудрявцева, О. В.; Kudryavtseva, O.
  Сучасний менеджмент є системою принципів та методів управління організаціями для забезпечення високої результативності й ефективності їхньої роботи. Оцінка ефективності управління організацією нерозривно пов’язана з результативністю працівника. В організації як соціально-економічній системі основним елементом є людина. Саме її діяльність, заснована на знаннях, інтересах, цінностях і мотивах, визначає особливості функціонування, розвитку й досягнення стратегічної мети організації. За останні десятиліття теорія й практика управління людськими ресурсами зазнали радикальних змін. З переходом до нової системи господарювання змінилася структура суспільних цінностей, основні положення теорії управління людськими ресурсами стали суперечити умовам, що склалися, це викликало нові проблеми вибору критеріїв і показників управління людськими ресурсами на підприємстві, а отже, з’явилась необхідність у відповідних коригуваннях. Саме тому розроблення системи збалансованих показників результативності управління людськими ресурсами організацій з її новими цінностями і настановами стає ефективним механізмом управління працею. Отже, метою нашої роботи є розроблення системи збалансованих показників результативності управління людськими ресурсами організації з урахуванням мети управління. Для отримання висновків, заснованих на достовірній інформації, було використано абстрактно-логічний метод, метод порівнянь та метод системно-структурного аналізу. У роботі зазначено, що під час комплексного оцінювання результативності праці необхідно використовувати об’єктивні показники, які розраховують на основі даних обліку праці та суб’єктивні, що оцінюються керівниками або експертами на основі їхнього досвіду. Запропоновано комплекс показників для оцінювання результативності праці. Встановлено ряд мікро- і макрофакторів що впливають на результативність управління людськими ресурсами. Згруповано цілі системи збалансованих показників, необхідних для оцінювання результативності управління людськими ресурсами. Відповідно до стратегічної мети управління людськими ресурсами організації подано структуру системи збалансованих показників для оцінювання результативності управління людськими ресурсами.
 • Документ
  Екологічний аспект корпоративної соціальної відповідальності підприємств
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Бочарова, Н. А.; Bocharova, N.
  У статті досліджуються глобальні тренди розвитку корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) з особливим акцентом на її екологічному аспекті. Проаналізовано основні етапи (оцінка власного екологічного втручання підприємства, мінімізація (компенсація) власного екологічного втручання підприємства, освітньо-популяризаційні заходи для клієнтів (споживачів), діяльність зі збереження зовнішнього середовища, впровадження ідей екологічних аспектів КСВ для колег та партнерів) та запропоновано алгоритм внесення екологічної складової до програми впровадження КСВ на підприємстві. Розроблено заходи, засновані на принципах «Зеленого офісу», для покращення екологічної політики підприємства та зниження впливу його діяльності на навколишнє середовище. Використання заходів із застосування нефінансової звітності та заходів «Ідеальний офіс – другий дім» на підприємстві сприятиме прозорості та повноті розкриття інформації про екологічну діяльність підприємства, прискоренню подання звітів до державних органів, покращенню умов діяльності співробітників, підвищенню ефективності праці робітників та зменшенню помилок під час розрахування фінансових показників, а отже, й зменшенню штрафів, доповненню економічних, соціальних та екологічних показників нефінансової звітності, а також розумінню показників екологічної звітності акціонерами, підприємствами-контрагентами, потенційними інвесторами та іншими стейкхолдерами. Результатом дослідження є вдосконалення програми впровадження корпоративної соціальної відповідальності в діяльність підприємства. Запропоновані пілотні проекти для підприємства за напрямами відповідальності та групами зацікавлених сторін, інтереси яких було задоволено. Вибрано головні напрями розвитку програми КСВ (поєднання внутрішнього екологічного та зовнішнього філантропічного напрямів), розроблено конкретні заходи, визначено ефект від їх впровадження.
 • Документ
  Використання ФВА для підвищення ефективності контролю персоналу підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Ачкасова, Л. М.; Аchkasova, L.; Ачкасова, Л. Н.
  Функція контролю є витратною, її основним завданням є забезпечення досягнення мети, що ставить перед собою організація. Це багатогранна функція, тому містить велику кількість робіт, пов’язаних з її реалізацією. Саме тому скорочення витрат, пов’язаних із системою контролю, що існує в організації, без втрати результативності є актуальним питанням. Незважаючи на активну дискусію щодо забезпечення ефективності контролю, до сьогодні мало уваги приділялося методиці оцінювання витрат на реалізацію функції контролю. Метою статті є розроблення методики оцінювання витрат на здійснення контролю персоналу підприємства. Для розроблення вищезазначеної методики оцінювання були використані такі методи: логіко-інформаційний для формування переліку робіт за видами контролю для різних категорій персоналу підприємства; метод функціонально-вартісного аналізу для оцінювання витрат з урахуванням значущості робіт з контролю; методи експертного опитування для визначення значущості і тривалості робіт; кластерний аналіз для групування робіт з контролю персоналу підприємства; метод логічного аналізу для визначення рекомендацій щодо результатів оцінювання. У статті подальшого розвитку отримала методика оцінювання витрат на здійснення контролю, яка на відміну від інших враховує специфіку роботи різних груп персоналу автотранспортного підприємства, зокрема персоналу техніко-експлуатаційного відділу, водіїв і ремонтних робочих, а також має комплексний характер. Отримана методика дозволяє підприємствам виявити резерви скорочення витрат на реалізацію функції контролю, що допоможе підвищити рівень ефективності їхньої діяльності, конкурентоздатність і прибуток. Отримані результати, що полягають в розробленні методики оцінки витрат на реалізацію функції контролю персоналу підприємства, дозволяють здійснювати подальші дослідження питань оцінювання ефективності робіт з контролю, що проводиться на підприємстві, і визначення резервів для підвищення його ефективності.
 • Документ
  Логістичний підхід до управління персоналом підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Криворучко, О. М.; Kryvoruchko, О.; Криворучко, О. Н.
  З метою найбільш ефективного використання персоналу, задоволення потреб підприємства у персоналі та запитів працівників з мінімальними витратами ресурсів та часу доцільним є застосування логістичного підходу. Однак у сучасній літературі та практичній діяльності відсутнє визначення понять логістичного підходу до управління персоналом, система управління кадровою логістикою є недосконалою тощо. Це ускладнює комплексне вирішення завдань щодо забезпечення підприємства необхідними кадрами певної кваліфікації в необхідний час, в необхідній кількості та в потрібному місці з вигідними для підприємства витратами. У роботі розмежований та встановлений зміст основних понять логістичного підходу до управління персоналом. Логістичне управління персоналом визначено як процес або діяльність, яка підпорядкована визначеній меті, здійснюється в логічній послідовності, безперервно, може бути організована на стратегічному та тактичному рівнях і містить планування, організацію, реалізацію та контроль руху персоналу в логістичній системі. Кадрову логістику розглядають як процес оптимізації та раціоналізації кадрових потоків з метою їх узгодження з іншими логістичними потоками та підвищення ефективності забезпечення та використання персоналу підприємства. Сформовано систему кадрової логістики як сукупність трьох підсистем: управління вхідними, внутрішніми та вихідними кадровими потоками. Основними відмінностями цієї системи є кадрові потоки, що розглядаються від підприємства як постачальника роботи до споживача (потенційного або наявного персоналу або персоналу, що звільнюється). Передбачено реалізацію всіх основних функцій управління (планування, організація, розвиток, мотивація і контроль персоналу). До складових системи належить елемент «інформаційна, організаційна та психологічна підтримка». Враховано, що оптимізація кадрових потоків ґрунтується па певній сукупності вихідних положень: кадрова система розглядається як складна система, що має низку підсистем; кожна підсистема володіє власним критерієм оптимальності, що визначає її внутрішні (іманентні) інтереси; функціонування структури є процесом взаємодії цих підсистем. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні підходів до реалізації відповідних методів управління кадровою логістикою.