Дослідження діяльності конкурентів автотранспортного підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В даній статті розглянуто питання дослідження діяльності конкурентів і наводяться деякі з результатів наших досліджень у цій галузі. Основною метою дослідження є визначення позицій, встановлення сильних та слабих сторін їх діяльності, оцінка власних можливостей розробки на цій основі стратегії і тактики конкурентної поведінки підприємства на ринку. На підставі вивчення літературних джерел встановлено недоліки існуючої моделі аналізу діяльності конкурентів, запропоновано пропозиції щодо її удосконалення. Пропонується дослідження діяльності конкурентів здійснювати в такій послідовності: встановлення пріоритетних конкурентів, збір даних про їх діяльність, визначення сильних і слабких сторін, визначення позиції підприємства серед конкурентів. Для визначення пріоритетних конкурентів пропонується аналіз поля кореляції – клітина в системі координат – конкурент та сегмент ринку, в якій отримуємо дані: обсяг транспортних послуг, частка сегменту ринку, питома вага виду перевезень у загальному обсязі транспортної роботи. Ці показники визначаються по кожному конкуренту і показують пріоритетність кожного конкурента. На першому етапі методики аналізу діяльності конкурентів запропоновано підхід до визначення пріоритетних конкурентів, під якими розуміють тих із них, які мають найбільшу ринкову частку як в цілому на ринку, так і на окремому сегменті ринку. Велика увага в дослідженні приділена визначенню переліку ознак пріоритетності конкурентів та вставленню джерел інформації. На підставі визначених значень діяльності підприємства і конкурентів виникає можливість встановити сильні і слабкі сторони кожного з них. На підставі ознак діяльності підприємств, що характеризують їх величину, виникає можливість отримати узагальнену оцінку ринкового cтановища автотранспортного підприємства і конкурентів, їх сильні і слабкі сторони. При цьому рейтингові оцінки без та з урахуванням значимості кожного критерія ринкового cтановища АТП і конкурентів. Результати дослідження можуть бути використані в процесі визначення оптимальної стратегії діяльності автотранспортних підприємств.

Опис

Ключові слова

дослідження, конкуренти, автотранспортне підприємство, research, competitors, motor transport enterprise

Бібліографічний опис

Шинкаренко, В. Г. Дослідження діяльності конкурентів автотранспортного підприємства / Шинкаренко В. Г. // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. Г. Шинкаренко (вiдп. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 38. – С. 94–110.

Зібрання